فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

سرفصل‌های دروس دوره كارشناسی ارشد-رشته علوم اجتماعی‏-روان‏شناسی اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ

شامل آخرین بازنگری گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


---------------------------------------
░▒  تعریف
روان‏شناسی اجتماعی مطالعه نظام‌مند تعاملات  انسانی، نهادها، سازمان‏ها و كنش‏های متقابل در مقیاس های خرد و نهادی اجتماعی است.
---------------------------------------
░▒ هدف
هدف دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏‏ روان‏شناسی اجتماعی تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه‏های مختلف روانشناسی اجتماعی برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی در زمینه‏های مختلف اجتماعی است.
---------------------------------------
░▒ ضرورت و اهمیت
ضرورت دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏‏ روان‏شناسی اجتماعی پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی ارگانها و سازمان‏های دولتی و غیر دولتی مختلف در زمینه‏های مختلف اجتماعی  است.
---------------------------------------
░▒ نقش و توانایی
فارغ‏التحصیلان این دوره در زمینه روانشناسی اجتماعی و تحقیقات بنیادی و كاربردی در این رشته توانایی و مهارت لازم كسب می‏كنند و ضمن كسب توان تجزیه و تحلیل مسائل روانشناسی اجتماعی، به امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی مختلف در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‏پردازند.

ادامه...

---------------------------------------
░▒ طول دوره و شكل نظام
طول دوره دو سال تحصیلی است كه به طور معمول سه نیم سال اول به گذراندن دروس و نیم‏سال آخر به پایاننامه‏نویسی اختصاص می‏یابد. نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏‏ روان‏شناسی اجتماعی واحدی و مطابق با آیین‏نامه دوره كارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه‏ریزی است كه در آن هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شامل شانزده هفته كامل آموزشی است.
شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو
1ـ كلیه فارغ‏التحصیلان كارشناسی رشته‏های مختلف مجاز هستند در آزمون دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏‏ روان‏شناسی اجتماعی شركت نمایند.
مواد و ضرایب امتحانی
 مواد و ضرایب امتحانی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏‏ روان‏شناسی اجتماعی به شرح زیر است:
ردیف/عناوین درسی/ضرایب امتحانی
1/زبان عمومی و تخصصی/1
2/روش تحقیق /1
3/نظریه‏های جامعه‏شناسی  /2
4/حوزه‏های جامعه‏شناسی و روان‏شناسی اجتماعی/3
---------------------------------------
░▒  تعداد واحدهای درسی
واحدهای درسی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی‏ـ‏‏ روان‏شناسی اجتماعی شامل 32  واحد به شرح زیر است:
ردیف/دروس/تعداد واحد
1/دروس اصلی/22
2/دروس اختیاری/4
3/پایان‏نامه/6
جمع//32
دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی موظف هستند در ترم اول دروس جبرانی را هم بگذرانند:
ردیف/دروس/تعداد واحد
1/دروس جبرانی/6
جمع//6
---------------------------------------
=========================================
---------------------------------------
░▒  جداول درس‏ها
---------------------------------------
░▒ 1- دروس جبرانی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/مبانی جامعه‏شناسی 2/2/32//32/-
2/نظریه‏های جامعه‏شناسی 2/2/32//32/-
3/روش‏ تحقیق عملی/2/16/32/48/-
جمع//6/80/32/112/
توضیح: این دروس مقطع كارشناسی فقط برای دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی الزامی است.
---------------------------------------
░▒ 2- دروس اصلی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/نظریه‏های جامعه‏شناسی 1/2/32//32/-
2/نظریه‏های جامعه‏شناسی 2/2/32//32/نظریه‏های‏جامعه‏شناسی1
3/روش‏تحقیق‏كمی پیشرفته/2/32//32/-
4/روش تحقیق كیفی پیشرفته/2/16/32/48/-
5/اندیشه‏اجتماعی‏متفكران مسلمان/2/32//32/-
6/جامعه‏شناسی بالینی /2/32//32/-
7/روانشناسی اجتماعی رسانه‏ها، اقناع و تبلیغ/2/32//32/-
8/روانشناسی اجتماعی تعامل اجتماعی/2/32//32/-
9/روان‏شناسی اجتماعی كاربردی/2/32//32/-
10/گروههای كوچك، گروسنجی و پویائی‏شناسی گروهها/2/32//32/-
11/نظریه‏های روان‏شناسی اجتماعی/2/32//32/-
جمع//22/336/32/368/
---------------------------------------
░▒ 3-  دروس اختیاری
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/بررسی مسایل اجتماعی ایران/2/32//32/-
2/جامعه‏شناسی آموزش و پرورش/2/32//32/-
3/ جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی/2/32//32/-
4/جامعه‏شناسی رفتارهای پرخطر/2/32//32/-
5/جامعه‏شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی و مسائل فرهنگی)/2/32//32/-
6/جامعه‏شناسی هویت/2/32//32/-
7/روانشناسی اجتماعی رفتار سیاسی/2/32//32/-
جمع//14/224//224/
  دانشجویان دو درس (4واحد) از بین دروس اختیاری انتخاب می‏كنند

 

░▒  سرفصل درس‏ها


1- سرفصل دروس اصلی
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ نظریه‏های جامعه‏شناسی 1
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
شناخت نظریه‏های جامعه‏شناسی كلاسیك و ریشه آنها با هدف تجزیه و تحلیل مقایسه‏ای و تطبیقی متنون اساسی
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
شناخت پارادایمهای نظم، تضاد و تلفیق
پوزیتیویسم ساخت‏گرا (كنت، دوركیم، تونیس، پارسنز)
تطورگرایان (اسپنسر، مورگان،...)
تجربه‏‏گرائی محض(لوپله و لازارسفلد)
تضادگرایان كلاسیك (ماركس، انگلس،...)
دیدگاه انتقادی (سی‏رایت میلز، گلدنز، وبلن)
ساخت‏گرائی ماركسیستی، آلتوسر، پلانزاس
---------------------------------------
░ منابع درس:
آرون، ریمون (1374). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‏شناسی. ترجمه باقر پرهام. تهران: انتشارات امیركبیر.
ایروینگ، زیفلین (1381). آینده بنیانگذاران جامعه‏شناسی. مترجم دكتر غلامعباس توسلی. تهران: نشر قومس، چاپ دوم.
كوزر، لوئیس (1383). بزرگان اندیشه جامعه‏شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی‌.
میلز، سی، رایت (1358). بینش جامعه‏شناسی. ترجمه عبدالمعبود انصاری. تهران: شركت انتشار.
وبلن، تورستین (1383).  نظریه طبقه مرفه. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ نظریه‏های جامعه‏شناسی 2
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های جامعه‏شناسی 1
---------------------------------------
░ هدف:
درك نظریه‏های معاصر جامعه‏شناسی و دیدگاه‏های جدید، تجزیه و تحلیل و مقایسه بینش‏ها و چشم‏انداز آینده
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
گرایشها و جریانهای عمده در جامعه‏شناسی معاصر (نظریه خرد، كلان، نظریه برد متوسط، نظریه استنتاجی، گراندت تئوری)
كارگردگرائی ساختاری، نوكاركردگرائی، نظریه سیستم‏ها
ماركسیسم ساختاری، ماركسیسم انتقادی، مكتب فرانكفورت
گرایش تفهمی و تفسیری، پدیدارشناسی و روش‏شناسی مردمی، كنش متقابل و نمادی، گرایشات تلفیقی
معرفی چند تن از صاحب‏نظران معاصر: یورگن هابرماس، راندل كالینز، بوردیو وكیدنز
پارادایمهای و مفاهیم عمده جامعه‏شناسی معاصر از قبیل، نظام، امنیت، اعتماد و هویت و سرمایه اجتماعی و جهانی شدن
---------------------------------------
░ منابع درس:
توسلی، غلام‌عباس (1385). نظریه‏های جامعه‏شناسی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
جی.لارسن، كالوین (1377). نظریه‏های جامعه‏شناسی محض و كاربردی. ترجمه غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل. تهران: انتشارات سمت.
ریتزر، جرج (1378). نظریه‏های جامعه‏شناسی معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
كانرتون، پل (1385). جامعه‏شناسی انتقادی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر اختر.
لازارسفلد، پل (1376). بینش‏ها و گرایش‏های عمده در جامعه‏شناسی معاصر. ترجمه دكتر غلامعباس توسلی. تهران: انتشارات امیركبیر، چاپ دوم.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ روش تحقیق کمی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
تسلط نظری بر تدوین طرح تحقیق تبیینی پیمایشی و تحلیل نتایج و داده‏ها با روش‏‏های پیشرفته آماری.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
ماهیت روش پیمایش و كاربرد‏های آن
طرح تحقیق تبیینی پیمایشی (طرح مسئله، چارچوب نظری، مفاهیم و تعریف عملیاتی، مبانی روش‌شناسی، گردآوری داده‏ها، پردازش داده‏ها، تحلیل و ارائه داده‏ها)
سنجش (نظریه سنجش، پایایی و اعتبار، مقیاس‏سازی)
طرح نمونه‌گیری (نظریه نمونه‌گیری احتمالی، روش‏های نمونه‌گیری احتمالی- تصادفی ساده، سیستماتیك، طبقه‏بندی، خوشه‏ای چندمرحله‏ای)
تحلیل داده‏ها (تحلیل یک‌متغیره، تحلیل دو‌متغیره، تحلیل سه ‌متغیره)
تحلیل رگرسیون خطی(منطق رگرسیون خطی، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل مسیر (منطق تحلیل مسیر، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل عامل (منطق تحلیل عامل، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل رگرسیون لاجستیك (منطق رگرسیون لاجستیك، مفروضات و كاربرد آن)
تحلیل خوشه‏‏ای (منطق تحلیل خوشه‏‏ای، مفروضات و كاربرد آن)
---------------------------------------
░ منابع درس:
شركت اس‏پی‏اس‏اس (1377). رگرسیون چندمتغیره در نرم‏افزار SPSS. ترجمه یحیی علی‏بابایی. مؤسسه نشر جهاد، تهران.
دواس، دیوید (1376).‌ پیمایش درعلوم‌ اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
دواس، دیوید (1387).‌ طرح‌ تحقیق در تحقیقات‌ اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی.‌، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران‌.
شوسلر، كاستنر؛ مولر (1378). استدلال‌ آماری‌ در جامعه‌شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
كرلینجر، پدهازور  (1366). رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری. ترجمه حسن سرایی. تهران: مركز نشر دانشگاهی.
كلاین، پل (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه دكتر صدرالسادت و مینایی. تهران: سمت.
كیم و مولر (1380). كاربرد تحلیل عاملی در پژوهش اجتماعی. ترجمه مسعود كوثری. تهران: انتشارات سلمان.
میلر، دلبرت (1380). راهنمای طرح تحقیق و سنجش اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشرنی.
نایبی، هوشنگ (1385). ”منطق نمونه‏گیری احتمالی در پیمایش‏های اجتماعی“، نامه صادق، شماره 30، ص‏ص: 130-103.
نایبی، هوشنگ (1387). برنامه كامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS ، انتشارات روش، تهران.
Blalock, Hubert M. (1975). Causal Inferences in Nonexperimental Research,  North Carolina: The University of North Carolina Press.
Carmines, E. & R. Zeller, (1979). Reliability and Validity Assessment, Calif.: Sage.
Klin, Paul (1993). An Easy Guide to Factor Analysis,  London and New York: Routledge.
Norusis, Marija J. (1989). SPSS: Guide to Data Analysis, New Jersey: Prentice-Hall.
Rombesburg, H. Charles (2004). Cluster Analysis for Researchers, North Carolina: Lulu Press.
Rossi, Peter H., James D. Wright & Andy B. Anderson (eds.) (1983). Handbook of Survey Research, New York: Academic.
Scheaffer, Richrd. l., William Mendenhall & Lyman Ott, (1996). Elementary Survey Sampling, California: Duxbury Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ روش‏‏ تحقیق كیفی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
آشنائی دانشجویان با كلیات و مقدمات روش‏‏های كیفی تحقیق
آشنائی با تفاوت‏‏های عمده روش‏‏های كمی و كیفی تحقیق
آشنائی با انواع عمده روش‏‏های كیفی تحقیق
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
توضیح مقدمات و كلیات روش‏‏های كیفی تحقیق
توضیح تفاوت روش‏‏های كمی و كیفی تحقیق
طرح و بررسی انواع روش‏‏های كیفی تحقیق
---------------------------------------
░ منابع درس:
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1368). «تحلیل موردی در علوم اجتماعی». نامه علوم اجتماعی. تهران: انتشارات دانشكده  علوم ا‌جتماعی، شماره 2.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1375). «كاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی». نامه علوم اجتماعی. تهران: انتشارات دانشكده علوم اجتماعی، شماره 8.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1380). «هم‏پژوهی و هم‏نویسی در ایران». نامه علوم اجتماعی. تهران: انتشارات دانشكده علوم اجتماعی، شماره 18.
Northcutt, Norvell and Danny McCoy (2004). Interactive Qualitative Analysis, Sage Pub. Ca.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
بررسی تحول اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان در بستر تحول تمدن اسلامی هدف اولی است كه این واحد درسی معطوف به آن است. تبیین گوناگونی اندیشه متفكران اسلامی، مقایسه آن‏ها با یكدیگر و سپس بدست دادن مدل‏های تئوریك هدف ثانویه این واحد درسی است. استفاده از این مجموعه نظری به منظور توانمند ساختن دانشجویان در جهت باور نمودن تولید علم بومی كاربرد این واحد درسی می‏باشد.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
طرح نظریه دولت و تمدن (توسعه‏شهر + صنعت + تولید دانش)
تبیین تحول تمدن اسلامی بر اساس نظریه دولت و تمدن
تبیین تحول فكر اجتماعی در تمدن اسلامی، جریان‏های تفكر اجتماعی در تمدن اسلامی
تأسیس علم عمران در تمدن اسلامی
فصل جدایی ابن‏خلدون از عصر كلاسیك، بررسی آراء منتقدین ابن‏خلدون
دنیای مدرن و علل عقب ماندگی كشور‏‏های اسلامی
كمالیسم، اسلام‏گرایی و جنبش‏‏های اسلامی معاصر
اسلام‏گراها: بررسی اندیشه اجتماعی متفكران اسلام‏گرا در ایران، مصر و بقیه دنیای اسلام
---------------------------------------
░ منابع درس:
آئینه‏وند، صادق (1360). علم تاریخ در اسلام.‌ تهران: انتشارات وزارت ارشاد.
ابن‏خلدون، عبدالرحمن (1359). مقدمه ابن‏خلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی. جلد دوم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
ابن‏خلدون، عبدالرحمن (1362). مقدمه ابن‏خلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی. جلد اول. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
حكیمی،محمدرضا (1364). دانش مسلمین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سعید، بابی (1379). هراس بنیادین؛ اروپا‌مداری و ظهور اسلام‌گرایی. ترجمه غلامرضا جمشیدی‏ها و موسی عنبری. تهران: ‏انتشارات دانشگاه تهران.
صد، سیدمحمدباقر (1367). انسان مسئول و تاریخ‏ساز از دیدگاه قرآن. تهران: بنیاد قرآن.
فارابی، ابونصر محمد (1358). سیاست مدینه. ترجمه سیدجعفر سجادی. تهران: انتشارات انجمن فلسفه.
فارابی، ابونصر محمد (1359). اندیشه‏‏های اهل مدینه فاضله .ترجمه سیدجعفر سجادی. تهران: انتشارات طهوری.
فارابی، ابونصر محمد (1364).  احصاء‏العلوم. ترجمه حسینی خدیوجم. تهران: شركت انتشارات علمی.
قربانی، زین‏العابدین (1361). علل پیشرفت و انحطاط مسلمین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
مطهری، مرتضی (1377). مقدمه‌ای بر جهان‏بینی اسلامی. تهران: انتشارات صدرا، جلد دوم مجموعه آثار.
هونگه، زیگرید (1366). فرهنگ اسلام در اروپا. ترجمه مرتضی رهبانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
نقوی، محمدعلی (1361). جامعه‏شناسی غرب‌گرایی. تهران: امیركبیر.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی بالینی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف از ارائه این درس آشناسازی دانشجویان گرایش‏‏های مختلف جامعه‏شناسی، علی الخصوص دانشجویان گرایش جامعه‏شناسی مسایل اجتماعی با موضوع، اهداف، تاریخچه پیدایی و تكوین جامعه‏شناسی بالینی، مبانی و اصول نظری و عملی آن، تمیز جامعه‏شناسی بالینی از برخی حوزه‏‏ها و رشته‏‏های مرتبط نظیر روان‏شناسی بالینی، جامعه‏شناسی كاربردی، مددكاری اجتماعی و مشاوره و همچنین تدقیق در حیطه‏‏های (Domains) مداخلاتی جامعه‏شناسی بالینی است. این درس كمك می‏كند تا دانشجویان قابلیت‏ها، مهارت‏‏ها و دانش لازم را در زمینه جامعه‏شناسی تحصیل و به حل مسایل مربوط به حیطه‏‏های مختلف فردی و اجتماعی اقدام كنند. 
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش اول: كلیات
بخش دوم: جامعه‏شناسی‏ورزی یا جامعه‏شناسی‏گری (sociological practicing)
بخش سوم: مبانی نظری جامعه‏شناسی بالینی
بخش چهارم: مبانی تجربی و روش‏شناختی  جامعه‏شناسی بالینی
بخش پنجم:‏ حیطه‏‏های (Domains) مداخلاتی جامعه‏شناسی بالینی
    حیطه مسایل و انحرافات اجتماعی (اعتیاد ـ خودكشی، بزهكاری نوجوانان، وندالیسم و...)
    حیطه خانواده و مسایل زناشویی
    حیطه مدرسه
    حیطه كار
    حیطه سیاست
    حیطه محیط زیست
    حیطه بهداشت روانی و اجتماعی
    ---------------------------------------
░ منابع درس:
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.
Anetzberger, G. (1997), The Etiology Elder Abuse by Adult Offspring, Springfield, IL: Thomas.
Babbie, E. (1995). The Practice of Social Research, 7th Ed. Belmont, CA: wadsworth.
Billson, j. and Disch, E. (1991). Empowering Women: Clinical Sociology Model for Working with Women in Groups, Newyouk: Pleum.
ِGlantz, M. and Hartel  C. (2002). Drug Abuse: Origins and Interventions, American Psychological Association, Washington DC.
Glessner, B, and Freedman, j.  (1991). "Clinical Sociology, Newyork: Longman. 
Johnson, D. (1998). Using Sociology to Analyze Human and Organizational Problems: A Perspective to Link Theory and Practiece, Chicago: Nelson-Hal. 
Rebach, H. M. and Bruhn, j. G. (2001). Handbook of Clinical Sociology, Newyork: Plenum press.
waters, M. (2004). Modern Sociological Theory, London and Thousand Oaks, CA: Sage.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ روانشناسی اجتماعی رسانه‏ها، اقناع و تبلیغ
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
این درس به بررسی رسانه‏ها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر گروه‏های کوچک و افراد از منظر روان‌شناسی اجتماعی می‏پردازد. این تاثیرات در سه حوزه تبلیغات تجاری، پرویاگاندا و تبلیغات غیرتجاری (آگهی خدمات عمومی) برجسته تر است. از دیگر اهداف درس، تمرکز بر جنبه‏های کاربردی این تاثیرات برای ارتقای سطح توسعه اجتماعی است که در آن از رویکردهایی چون بازاریابی اجتماعی استفاده می‏شود.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
ارتباطات و اقناع
انواع ارتباطات برای اقناع ؛ نگرش ها، تغییر رفتار و تغییر نگرش؛ اقناع و متقاعد سازی؛ نگرش و متقاعدسازی در تبلیغات؛ اقناع از طریق رسانه؛ نظریه‏های تاثیر رسانه‏های جمعی؛ نوع‏شناسی رسانه از لحاظ میزان تاثیر؛ ویژگی‏های متقاعدگرایانه مولفه‏های مربوط به منبع ارتباط؛ ویژگی‏های متقاعدگرایانه مولفه‏های مربوط به پیام؛ ویژگی‏های متقاعدگرایانه مولفه‏های مربوط به مخاطب ؛ تبلیغات بازرگانی؛ آگهی‏های خدمت عمومی؛ تبلیغات سیاسی و پروپاگاندا
کاربرد تبلیغات و اقناع در توسعه اجتماعی
استراتژی‏های تغییرات اجتماعی برنامه ریزی شده؛ بازاریابی اجتماعی؛ کاربردهای بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار؛ نقش رسانه در بازاریابی اجتماعی؛ تاکید بر بازاریابی اجتماعی در رسانه‏ها و پرهیز از تبلیغات بازرگانی
---------------------------------------
░ منابع درس:
اندریسن، آلن (1384)‌. بازاریابی تغییرات اجتماعی. ترجمه ناصر بلیغ و محمد رضا جوادی یگانه و مهدی عباسی لاخانی. تهران: دفتر پژوهش‏های رادیو.
بینگر، اتولر (1376)‌. ارتباطات اقناعی.  ترجمه علی رستمی. تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما.
پرتکانیز و ارونسون (1379). عصر تبلیغات.  ترجمه کاوس سیدامامی و محمدصادق عباسی. تهران: سروش.
جوادی یگانه، محمدرضا ؛ عباسی لاخانی، مهدی (1381)‌. تغییرات اجتماعی برنامه‌ریزی‌شده. تهران: دفتر تحقیق و توسعه رادیو.
حکیم آرا، محمدعلی (1384)‌. ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ. تهران: سمت.
ساترلند، مارکس (1380). روان‌شناسی تبلیغات تجاری. ترجمه سینا قربانلو. تهران: مبلغان.
عوینی، محمدعلی (1369)‌. امپریالیسم تبلیغی یا تبلیغات بین‌المللی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
نصر، صلاح (1380)‌. جنگ روانی.  ترجمه محمود حقیقت کاشانی. تهران: سروش.
Baran, J. Stanley & Dennis K. Davis (2003). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and the Future, Australia: Thomson.
Gripsrud, Jostein (1999). Understanding Media Culture, London: Arnold.
Kotler, Philip & Ned Roberto & Nancy Lee (2002). Social Marketing: Improving the Quality of Life, London: Sage.
Scannel, Paddy (1996). Radio, Television and Modern Life, Oxford: Blackwell.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ روانشناسی اجتماعی تعامل اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
این درس، افراد را در موقعیت‏های اجتماعی بررسی می‏کند و رشد اجتماعی فرد را، ظهور روابط بین شخصی را، و فرایند همبستگی فرد و نظام اجتماعی را تبیین می‏كند و بدنبال این است كه چگونه مردم جستجو می‏کنند جواب هایی را در تمام دوره زندگی به دو پرسش اساسی در وجود انسانی: "من که هستم؟" و ""جای من در نظم اجتماعی کجاست؟"
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
تعریف تعامل اجتماعی
نظریه‏های تعامل اجتماعی ( نظریه‏های جامعه‏شناختی  ؛ نظریه‏های روانشناختی؛ نظریه انتخاب عقلانی)
حوزه‏های تعامل اجتماعی (ارتباط کلامی؛ ارتباط غیرکلامی (چشم، فضا،تماس، صدا، زبان بدن، ژست)؛ ادراک از دیگران و نظریه‏های ضمنی شخصیت؛ نظریه اسناد (دیگران و خود)؛ نمایش تصویر خوب از خود (کنترل برداشت)؛ مردم آمیزی و جاذبه؛ روابط صمیمی و عشق؛ نفوذ اجتماعی: همرنگی، اطاعت و رهبری؛ رفتار گروهی (تعامل در گروه ها)؛ تعامل‏های غیرحضوری (تلفن، چت، نامه، ...)، تعامل با کامپوتر (بازی و ...))
روش‏های تحقیق در تعامل اجتماعی ( مشاهده؛ آزمایش آزمایشگاهی؛ آزمایش در محیط طبیعی؛ آزمایش طبیعی؛ شبیه‌سازی؛ پیمایش)
---------------------------------------
░ منابع درس:
برکو، ری ام.، ولوین، آندرو دی.، ولوین، دارلین آر. (1378)‌. مدیریت ارتباطات. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بیرهوف، هانس ورنر (1384)‌. رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی.‌ ترجمه رضوان صدقی‌نژاد. تهران: گل‌آذین.
فرگاس، جوزف (1379)‌. روانشناسی تعامل اجتماعی. ترجمه خشایار بیگی و فیروزبخت. تهران: نشر ابجد. چاپ دوم.
وود، جولیا تی (1379)‌. ارتباطات میان‌فردی: روانشناسی تعامل اجتماعی. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: مهتاب.
هارجی، اون ؛ ساندرز،کریستین ؛ دیكسون، دیوید ‌(1377)‌‌. مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی.  ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت. تهران: رشد.
Argyle, Michael (1992). The Social Psychology of Everyday Life, London and New York: Routledge.
Erikson, Kai (1976). Everything in Its Path, Simon and Schuster.
Goffman, Erving (1959). The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday Anchor.
Heslin, Richard & Miles L. Patterson & Miles Patterson & Elliot Aronson (eds.) (1982). Nonverbal Behavior and Social Psychology, Perseus Publishing.
Hewitt, John P.(1999). Self and Society: A Symbolic Interactionist Approach to Social Psychology, Allyn and Bacon, eighth edition, Journal of Social and Personal Relationship.
Vaughan, Diane (1986). Uncoupling: Turning Points in Intimate Relationships, Vintage Press.
Wuthnow, Robert (1991). Acts of Compassion: Caring for Others and Helping Ourselves. Princeton University Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  روان‏شناسی اجتماعی كاربردی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
این درس با تاكید بر روحیه علمی و تجربی روان‏شناسی اجتماعی در بكارگیری روش‏های شناخت علمی در تبیین موضوعات روان‏شناسی اجتماعی، بطور اخص بدنبال آشناسازی دانشجویان با متدلوژی تحقیق در روان‏شناسی اجتماعی، انواع رهیافت‏های علمی در تبیین مسائل روانی، اجتمای، حوزه‏ها و زمینه‏های خاص تحقیقاتی و آزمایش نظریه‏های روان‏شناسی اجتماعی در پارادیم‏های مختلف جامعه‏شناسی و روان‏شناسی است. در این درس دانشجویان ضمن آشنا شدن با مدل‏های نظری، فرضیات اساسی، مفاهیم و متغیرهای كلیدی و مبانی روان‏شناختی هر یك از انگاره‏های نظری در روان‏شناسی اجتماعی، دانش و مهارت لازم را در استفاده از اصول نظری و تجربی روان‏شناسی اجتماعی و توام نمودن جهان نظری باجهات عملی آن را كسب خواهند نمود.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش اول: مقدمه
روح و رهیافت علمی روان‏شناسی اجتماعی
اهداف روان‏شناسی اجتماعی كاربردی‏(اهداف كاربردی، اهداف بالینی)
بخش دوم: مبانی ظنری روان‏شناسی اجتماعی
نظریه‏های روان‏شناسی اجتماعی متفرغ از پارادایم‏های جامعه‏شناسی (مدل‏های نظری، فرضیات اصلی، مفاهیم و متعیرهای كلیدی، شیوه‏های تحقیق)
نظریه‏های روان‏شناسی اجتماعی متفرع از پارادایم‏های روان‏شناسی (مدل‏های نظری، فرضیات اصلی، مفاهیم و متعیرهای كلیدی، شیوه‏های تحقیق)
بخش سوم: مبانی تجربی و روش‏شناختی  روانِ‏شناسی اجتماعی
روش‏های كمی مرسوم در مطالعات و تحقیقات روان‏شناسی اجتماعی (Quantitative Methods)
فنون آماری و تكنیك‏های خاص تحقیق در روان‏شناسی اجتماعی كاربردی
بخش چهارم: كاربرد روان‏شناسی اجتماعی در عمل (حیطه‏ها و زمینه‏ها)
حیطه نفوذ و كنترل اجتماعی، حیطه كشش و جاذبه، حیطه تبلیغات درمتقاعد سازی، حیطه فرد در گروه (تعامل اجتماعی)، حیطه رفتار سیاسی، حیطه انحرافات و مسایل اجتماعی،‏حیطه خشونت و پرخاش، حیطه نگرش‏ها، تصورات قالبی و پیشداوری، حیطه رفتار جمعی، حیطه تطابق و سازگاری (همرنگی با جماعت)،‏ حیطه اسناد ملی
---------------------------------------
░ منابع درس:
ازكمب، استوارت (1373). روان‏شناسی اجتماعی- كاربردی، ترجمه فرهاد ماهر. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
لوك بدار، ژوزه دزیل ؛ لامارش، لوك (1380). روان‏شناسی اجتماعی. ترجمه حمزه گنجی. تهران: انتشارات ساوالان.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.
Baron, R., Byrne, D.& Watson, G. (2001). Esploring Social Psychology, Pearson Education, Torento: Canada Inc.
Deutsuch. M., Krauss, R. M. (1985). Theories in Social Psychology, New YorkL: Basic Book Inc.
Fishbein, M., Ajzen, I. (1995). Belief, Attitude, Intention and Bahavior; An Introducion to theory and Research, Reading, MA: Addison – Wesley.
Greenwald, A. G., Brok, T. C. & Ostrom, T. M. (1991). Social Psychological Fundations of Attitudes and Behavior, San Diego: Academic Press.
Hewstone, M. Manstead, A., W. (1997). The Blackwell Reader in Social Psychology, Blackwell Publisher Ltd.
Stroeb, Wolfgang (2005). Social Psychology and Health, Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
Taylor, E., Peplau, L. & Sears, D. (2000). Social Psychology, N. J: Prentice Hall, 10th Ed.
Zanna, M. P. (1990). Advances in Experinental Social Psychology, San Diego: Academic Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ گروه‏های كوچك، گروسنجی و پویائی‏شناسی گروهها
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
شناخت گروههای كوچك در سه حوزه زیر:
  تعریف و گونه‏شناسی گروههای كوچك ... نظریه‏های اساسی ... كاربردهای عملی گروههای كوچك
شناخت نظریه‏های اساسی در گروه‏سنجی و فقدان اجرائی آن
شناخت پویائی گروههای اجتماعی در چهار حوزه زیر:
  نظریه‏های بنیادین،  شبكه‏های ارتباطی،  مدلهای عملكردی،  تولید و اداره كارگاه عملی پویائی‏شناسی
   گروههای اجتماعی
  ---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش نخست:
گروههای كوچك: (تعریف مفهوم و حوزه  آن،  گونه‏شناسی گروهها كوچك. نظریه‏های بنیادین. كاربردهای گروههای كوچك)
بخش دوم: گروه‏سنجی: بانیان و نظریه‏های اساسی. شیوه و فقدان
بخش سوم: پویائی‏شناسی گروههای اجتماعی
نظریه‏ها، مدلهای عملكردی در پویائی‏شناسی گروههای اجتماعی، كارگراه عملی پویائی‏شناسی گروهها
---------------------------------------
░ منابع درس:
احدی. مفاهیم بنیادی در پویایی گروه‌ها. تهران: نشر قومس.
ادیبی، مهدی (1381). مقدمه‏ای بر جامعه‏شناسی گروه‌های كوچك. اصفهان: نشر جهاد.
اقلیما، مصطفی (1382). كار با گروه. تهران: انتشارات اسپندهنر.
ثنائی، باقر (1379). روان‌درمانی و مشاوره گروهی. تهران: نشر چهر.
سام‏آرام، عزت‏الله (1383). روش‌های تحلیل در كار گروهی. تهران: مؤسسه تحقیقات زنان.
گلشن فومنی، رسول (1384). پویایی گروهی و اندازه‏گیری پویش‌های گروهی. تهران: انتشارات پژوهش.
Bilton(T)  & Bonnett(k) & jones(p) et al (2002). Social Divisions: An Introductory Sociology, London: Palgrave MacMillan.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ نظریه‏های روان‏شناسی اجتماعی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
این درس می‏كوشد تا دانشجویان گرایش‏های مختلف علوم اجتماعی و رفتاری را در مقطع كارشناسی ارشد از منظر عام با مبانی و مباحث نظری روان‏شناسی اجتماعی، علی‏الخصوص سیر تكوینی نظریه‏ها، مبدا و خاستگاه، طبقه‏بندی و نحوه تفكیك به لحاظ پارادایم‏ها، مكاتب و نحله‏های نظری و مباحث، مفاهیم و موضوعات اساسی و محتوی نظری هریك از تئوری‏های مربوطه آشنا سازد. و به طور اخص با رویكردی تحلیلی به واكاوی هر نظریه برحسب انتساب پارادیماتیك، تعلق مكتبی، موضوع مطالعاتی، قضایا و فرضیات اصلی، سازه‏ها، مفاهیم و متغیرهای اساسی و ملاحظات روش‏شناختی بپردازد.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش اول: كلیات
بخش دوم: نظریه‏های روان‏شناسی اجتماعی متفرع از پارادایم‏های جامعه‏شناسی
بخش سوم: نظریه‏های روان‏شناسی اجتماعی متفرع از پارادایم‏های روان‏شناسی
بخش چهارم: جهات آتی و آینده نظریه‏ها در روان‏شناسی اجتماعی
---------------------------------------
░ منابع درس:
آلپورت، گوردن دبلیو ؛ جونز، ادوارد ای. (1371). روان‏شناسی اجتماعی از آغاز تاكنون. ترجمه محمدتقی طوسی. مشهد: آستان قدس رضوی.
احمدی، حبیب (1382). روان‏شناسی اجتماعی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
ارونسون، الیوت (1371). روان‏شناسی اجتماعی. ترجمه حسین شكركن. تهران: انتشارات رشد.
كلاین برگ، اتو (1372). روان‏شناسی اجتماعی. ترجمه علی‏محمد كاردان. تهران: نشر اندیشه.
لوك بدار، ژوزه دزیل ؛‌ لامارش، لوك (1380). روان‏شناسی اجتماعی. ترجمه حمزه گنجی.
محسنی تبریزی، علیرضا (1379). كلیات و مبانی روان‏شناسی اجتماعی. جزوة درسی. انتشارات دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.
Baron, R. & Byrne. D. & Watson, G. (2001). Exploring Social Psychology, pearson Education, Torento: Canada Inc.
Deutsch, M. & Krauss, R.M. (1985). Theories in Social Psychology, NewYork: Basic Book, Inc.
Gardner, G. & Innes, J. & Forgas, J. & Odriscoll, M. & Pears, P. & Newton, J. (1995). Social Psychology, Printice-Hall of Australia Pty Ltd.
Hewstone, M. & Manstead, A. & Stroebe, W. (1997). The Blackwell Reader in Social Psychology, Blackwell Publishers Ltd.
Lindgren, S. (1992). A Introduction to Social Psychology, NewYork: John Wiley and Sons, Inc.
Rukich, J. S. & Odonovan, T. (1996). Managing Health Care Organizations, PA, W. B. Saunders Company.
Schellenberg, J. A. (1990). Masters of Social Psychology, NewYork: Oxford University Press.
Stroeb, Wolfgang (2005). Social Psychology and Health, Buckingham Philadelphia: Open University Press.
Taylor, E.& Peplau, L. & Sears, D. (2000). Social Psychology, N.J: Prentice Hall, 10th Ed.
Thombs, Dennis. L. (1999). Introduction to Addictive Behavior, NewYork: Guilford Press.

 

░▒   2- سرفصل دروس اختیاری
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ بررسی مسایل اجتماعی ایران
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
درك مقدمات و مبانی مسائل اجتماعی، علل و عوامل و پیامدهای آن
درك اهم مسائل اجتماعی مطرح در كشور
تحلیل جامعه‏شناختی اهم مسائل اجتماعی ایران
مشاركت دانشجویان در تحلیل اهم مسائل اجتماعی ایران
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بحث در مورد رویكردهای مختلف در بررسی مسائل اجتماعی
بحث در مورد  شناخت اهم مسائل اجتماعی كشور
بحث در مورد علل و عوامل بروز و استمرار مسائل اجتماعی
سمینارهایی محدود با حضور كارشناسان ودست‏اندركاران اجرائی حوزه مدیریت مسائل اجتماعی كشور
---------------------------------------
░ منابع درس:
رابینگتون و انبرگ (1383). رویكردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی.‌ ترجمه رحمت ا... صدیق سروستانی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
Allan Mazur (1999). Global Social Problems. Newjersey, Prentice Hall.
Stanley Eitzen, D. & Leedham, C. S. (1998). Solutions to Social Prablems. Boston, Mass. Allyn and Bacon.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف، فهم و تجزیه و تحلیل جایگاه و ابعاد آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‏شناسی و تحولات آن در عصر حاضر
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
تاریخ، ابعاد و قلمرو جامعه‏شناسی آموزش و پرورش
نقش و جایگاه آموزش و پرورش در جامعه‏ معاصر
دیدگاه‏ها و نظریه‏ها در جامعه‏شناسی آموزش و پرورش مرتن(كاركردهای پنهان و آشكار آموزش و پرورش)
الف  دیدگاه كاركردگرا، چشم‏انداز (دوركیم، پارسنز، دیوید و دور...)
ب    دیدگاه تضادگرا
ج    چشم‏انداز سوسیال و دموكراسی (برابری فرصتها)
آموزش و پرورش و بازو تولید اجتماعی، دیدگاه ژیرار و بوردیو
سرمایه‏داری و فرهنگ ضد آموزشی (دیدگاه پل ویلز)
آموزش و پرورش و قشربندی و نابرابری‏های اجتماعی
ساختار و ناكارآیی آموزش و پرورش در ایران
آموزش و پرورش و تحرك اجتماعی
ناهماهنگی و نابرابریها: سطح ابتدائی، اعتراض، سطح متوسط، سطح عالی
شرایط بحرانی آموزش و پرورش و امكان خروج از بحران
نتیجه‏گیری
---------------------------------------
░ منابع درس:
بودن، ریمون (1378). منطق كنش اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیك گهر. تهران: انتشارات جاویدان.
توسلی، غلام‌عباس (1383). آموزش و پرورش و گفتمانهای نوین. تهران: پژوهشگاه تعلیم و تربیت.
توسلی، غلام‌عباس. جامعه‏شناسی آموزش و پرورش. (زیر چاپ).
علاقه بند، علی (1384). جامعه‏شناسی آموزش و پرورش. تهران: كتابخانه فروردین.
كومب، فیلیپ (1378). بحران اجتماعی آموزش و پرورش. ترجمه فرید آل‌آقا. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.
كوی، لوتان (1378). آموزش و پرورش، فرهنگها و جوامع. ترجمه محمد یمینی. تهران: انتشارات شهید بهشتی.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف این درس بررسی ابعاد اجتماعی جریان رو به رشد جامعه اطلاعاتی د رجهان و بویژه اثرات و پیامدهای اجتماعی آن  است.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
کلیات (تعریف جامعه اطلاعاتی و عناصر اساسی و ویژگی‌های آن؛ دیجیتالی شدن اطلاعات؛ پیدایش فرهنگ رسانه ای؛ مخاطرات و تهدیدهای جامعه اطلاعاتی؛ آینده جامعه اطلاعاتی؛ رابطه جامعه‌شناسی و جامعه اطلاعاتی؛ روشهای تحقیق در جامعه اطلاعاتی)
حوزه اجتماع و فرهنگ (جامعه پذیری در جامعه اطلاعاتی؛ جهانی شدن فرهنگ؛ مذهب در جامعه اطلاعاتی؛ شهر مجازی و فضای جریانها)
حوزه اقتصاد (اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد اطلاعات؛ تکنولوژی اطلاعات و بازسازی سرمایه؛ نیروی کار جهانی؛ تغییر شکل کار و اشتغال)
 حوزه سیاست (دموکراسی و سیاست ملی و محلی در جامعه اطلاعاتی؛ مالکیت اینترنت و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن؛ افزایش آزادی‏های بیان در جامعه اطلاعاتی؛ انحصاری کردن اطلاعات و نابرابری در اینترنت؛ آمریکایی شدن جامعه اطلاعاتی)
حوزه دانش (آموزش، رسانه‏های آموزشی؛ کتاب دیجیتالی؛ سواد رسانه‌ای؛ جامعه اطلاعاتی و گسترش علم)
جامعه ایران (وضعیت جامعه اطلاعاتی در ایران و تطورات آن؛ مسائل اجتماعی منتج از جامعه اطلاعاتی در ایران؛  اینترنت و زبان فارسی)
جوانان و جامعه اطلاعاتی (تغییر در جامعه‌پذیری رسمی و غیررسمی،  سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مسائل جنسی جوانان و جامعه اطلاعاتی؛ مشارکت اجتماعی جوانان در جامعه اطلاعاتی؛ آسیب‌های اجتماعی جوانان و جامعه اطلاعاتی؛  اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی در جامعه اطلاعاتی، و مساله جوانان در آن؛ جوانان و اوقات فراغت در جامعه اطلاعاتی).
---------------------------------------
░ منابع درس:
پارسا، خسرو  (گزینش و ویرایش) (1379). جامعه انفورماتیک و سرمایه‌داری: واقعیت و اسطوره.  تهران: آگه.
تامپسون، جان ب. (1380). رسانه‌ها و مدرنیته.  ترجمه مسعود اوحدی. تهران: سروش.
فیدر، جان (1380). جامعه اطلاعاتی. ترجمه علی رادباوه و عباس گیلوری. تهران: کتابدار.
محسنی، منوچهر (1380). جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: دیدار.
معتمدنژاد، کاظم (1383). جامعه اطلاعاتی: اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌انداز جهانی.  تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات. ترجمه احد قلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
وبستر، فرانک (1380). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی. تهران: قصیده‌سرا.
Castells, Manuel  (1996). The Rise of Network Society,  London: Blackwell.
Common Steven (1989). Post Modernist Culture, Balckwell, NY.
Hague, Barry N.  & Loa Der, Brain D. (eds.) (1999). Digital Democracy, London: Routledge.
Hajnal, Peter I. (ed.) (2002). Civil Society in The Information Age, Hampshire: Ashgate.
Mansell, Robin & Steinmuller, W. Edward (2000). Mobilizing The Information Society: Strategies for Growth and Opportunity, Oxford: Oxford University Press.
May, Christopher (2002). The Information Society: A Sceptical View, Cambridge: Polity Press.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی رفتارهای پرخطر
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف از ارایه این درس آشناسازی دانشجویان رشته جامعه‏شناسی  گرایش جوانان با موضوع حیطه مطالعاتی جامعه‏شناسی  رفتارهای پر خطر است. در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با انواع رفتارهای پر خطر با نظریه‏های جامعه‏شناسی و زمینه‏ها و تعیین‏كننده‏های اجتماعی این رفتارها نیز آشنا شده به نحوه مقابله، پیشگیری و كاهش رفتارهای پرخطر از طریق استراتژی‏های مداخلات اجتماعی، فرهگی و آموزشی و بمنظور ارتقاء سطح بهداشت روانی و اجتماعی و افزایش و تقویت رفتارهای محافظت كننده (Protective Behaviors) وقوف می‏یابند.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش اول: كلیات
بخش دوم: معانی سلامت و بیماری
بخش سوم: نظریه‏ها و تبیینات جامعه‏شناختی  رفتارهای پر خطر
بخش چهارم: سنخ‏شناسی  (تیپولوژی) رفتارهای پر خطر
بخش پنجم: توسعه استراتژی‏های پیشگیری از رفتارهای پر خطر با تاكید بر مداخلات اجتماعی و فرهنگی
---------------------------------------
░ منابع درس:
كوكرین، ریموند (1376). مبانی اجتماعی بیماری‌های روانی. ترجمه نجاریان و براتی. تهران: انتشارات رشد.
محسنی تبریزی، علیرضا (1386). فرا تحلیل مطالعات مربوط به پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
Bird, Chloe, Conrad, Peter and Fremont, Allen, M. (2000). Handbook of Medical Sociology, New Jersey: 5th Editon, Prentice Hall.
Hardey, Michael (1998). The Social Context of Health, Philadelphia: Open University Press, Buckigham.
Nettleton, Sarah and Gustafsson, Ulla (2002). The Sociology of Health and Illness Reader, Cambridge: Polity Press.
Rebach, Howard M. and Bruhn, John G. (2006). Handbook of Clinical Sociology, Newyork: Plenum Press.
Stroabe, Wolfgang (2003). Social Psychlogoy and Health, Philadelphia: Open Univeristy Press, Buckigham.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  جامعه‏شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی و مسائل فرهنگی)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
هدف اصلی از ارائه این درس در مقطع كارشناسی ارشد آشنا كردن دانشجویان با تحولاتی است كه طی چند دهه اخیر در مبانی. اصول، موضوعات و نحوه بررسی و تحلیل در جامعه‏شناسی صورت گرفته است. فرض اصلی در این درس بر تغییر پاردایمی است. چرخش از محوریت اقتصاد و سیاست به فرهنگ موجب شده است تا بسیاری از گفتمان‏های كلاسیك مورد بازشناسی قرار گرفته و حوزه‏های جدیدی در این رشته شكل بگیرد باوجوداینكه حوزه هایی چون مطالعات فرهنگی را بیشتر خارج از جامعه‏شناسی، مطرح می‏كنند، ولی اعتثاد بر این است كه حتی این حوزه نیز تا حدود زیادی می‏تواند بخشی از مطالعات جامعه‏شناختی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، با تغییر در نگاه به فرهنگ، حوزه هایی چون جامعه‏شناسی فرهنگ و جامعه‏شناسی فرهنگی نیز حیات جدید یافته وتوانسته اند تا حدود زیادی گسترش یابند.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
چیستی فرهنگ
عناصر ونمودهای فرهنگی
نظریه فرهنگ
تغییر فرهنگ
عوامل تغییر فرهنگ
بررسی فرهنگی
تحقیق فرهنگی
تجربه مطالعه فرهنگ در ایران
تجربه تغییرات فرهنگی در ایران
---------------------------------------
░ منابع درس:
آزاد ارمكی، تقی ؛ غیاثوند، احمد (1383). جامعه‏شناسی تغییرات فرهنگی در ایران. تهران: انتشارات آن.
آزادارمكی، تقی ؛ غفاری، غلامرضا (1383). جامعه‌شناسی نسلی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
الیت،تی.اس (1369). درباره فرهنگ. ترجمه حمید شاهرخ. تهران:.نشر مركز.
اینگلهارت، رونالد (1383). تغییرات فرهنگی در كشور‏های پیشرفته. ترجمه مریم وتر. تهران: انتشارات كویر، چاپ دوم.
برمن، ادوارد (1373). كنترل فرهنگ (نقش بنیادهای كارنگی، فورد و راكفلر در سیاست خارجی آمریكا). ترجمه حمید الیاسی. تهران: نشر نی، چاپ سوم.
ستاری، جلال (1366). در قلمرو فرهنگ. تهران: شركت نشر و پخش ویس.
كوش، دنی (1381). مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. ترجمه فریدون وحیدا. تهران: انتشارات سروش و  مركز تحقیقات صدا وسیما.
مالینوفسكی،برونیسلاو (1379). نظریه‌ای درباره فرهنگ. ترجمه عبدالحمید زرین قلم. تهران: گام نو.
هریسون، لارنس و ساموئل هانتیگتون (1383). اهمیت فرهنگ. ترجمه انجمن توسعه مدیریت ایران. تهران: موسسه انتشارات امیركبیر.
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  جامعه‌شناسی هویت
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
تحولات سریع فرهنگی و اجتماعی موجب سیالیت مضاعف هویت‏های اجتماعی گشته است. هویت به عنوان وجه تمایز و تصویر روشن خود و جامعه, مفهومی برساخته است که در عصر جدید جایگاه والایی در تحلیل‏های اجتماعی و فرهنگی یافته است.
    بر این اساس درس «جامعه‏شناسی  هویت» به منظور شناسایی ابعاد این مفهوم و تحلیل تحولات آن در دوره کارشناسی ازشد جامعه‏شناسی  ارائه می‏گردد. با توجه به اهمیت خاص مفهوم هویت در تحلیل علمی مسائل جوانان , این درس برای رشته مطالعات جوانان الزامی شده است.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
مفهوم هویت, ابعاد و انواع آن            
نظریات جامعه شناسان و روانشناسان
عوامل موثر در شکل گیری هویت    
گفتمانهای هویتی در ایران
بحران هویت                                  
هویت و جهانی شدن
بررسی پژوهشهای انجام شده درباره هویت در ایران
---------------------------------------
░ منابع درس:
ذاکر اصفهانی، علیرضا (1381). مؤلفه‌های هویت ملی در ایران. تهران: دفتر نشر معارف، گروه تحقیقات سیاسی اسلام, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
رجایی، فرهنگ (1382). شاکله هویت ایرانیان امروز. تهران: نی.
شایگان، داریوش(1378). افسون زدگی جدید، هویت چهل‌تکه و تفکر سیاسی. تهران،: نشر و پژوهش فرزان روز.
طباطبایی، سید جواد (1381). دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران. تهران: نگاه امروز.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات (جلد2 ). ترجمه حسن چاوشیان و دیگران. تهران: طرح نو.
کچویان، حسین(1386). تطورات گفتمان‌های هویتی در ایران. تهران: نی.
گیدنز,آنتونی(1378). تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. تهران: نی.
مجلات فصلنامه مطالعات ملی (از 1تا 32).
---------------------------------------
=======================================
---------------------------------------
░▒  روانشناسی اجتماعی رفتار سیاسی
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
---------------------------------------
░ هدف:
پاسخ به مباحث محوری روانشناسی اجتماعی رفتار سیاسی.
روانشناسی اجتماعی رفتار سیاسی و تفاوت و تشابه آن با رویكردهای مسلط در جامعه‌شناسی سیاسی.
تمهید یك چارچوب نظری برای فهم رفتار سیاسی در ایران.
---------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
تفاوت‌های عمدة جامعه‌شناسی، روانشناسی با روانشناسی اجتماعی و نسبت روانشناسی اجتماعی با رویكردهای جامعه‌شناسی خُرد.
رفتارگرایی سیاسی و پارادایم انتخاب عقلانی.
ریشه‌های اجتماعی و روانی رفتار سیاسی:
 در زمینة رفتار انتخاباتی
 در زمینة رفتار انقلابی
جامعه‌پذیری سیاسی.
افكار عمومی و شایعه در جامعة سیاسی.
سیاست‌های هویت جمعی و عملِ فردی.
شخصیت‌های اقتدارگرا، دموكراتیك و مردم‌انگیز.
---------------------------------------
░ منابع درس:
Cook, K.S., Fine, G.A. and House, J.S. (eds) (1995). Sociological Perspectives on Social Psychology, Boston: Allyn and Bacon.
Smith-Lovin, L. (1990). Emotion As Confirmation and Disconfirmation of Identity: An Effect Control Model. T,D, Kemper (ed), Research Agendas in the Sociology of Emotion. Albany: State University of NewYork Press.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.