فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

سرفصل‌های دروس دوره دکترای تخصصی Ph.D جامعه‏شناسی-گرایش جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران

فرستادن به ایمیل چاپ

شامل آخرین بازنگری گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


----------------------------------------------------
░▒▓░▒▓ مشخصات کلی
----------------------------------------------------
░▒▓ تعریف
جامعه‏شناسی مطالعه نظام‌مند جوامع انسانی، نهادها، سازمان‏ها و كنش‏های اجتماعی است.
----------------------------------------------------
░▒▓ هدف
هدف دوره دكتری جامعه‏شناسی تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه‏های مختلف جامعه‏شناسی جهت تدریس این رشته در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، انجام تحقیقات تخصصی، هدایت علمی مراكز پژوهشی و مدیریت مؤسسات مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
----------------------------------------------------
░▒▓ ضرورت و اهمیت
ضرورت دوره دكتری جامعه‏شناسی پاسخگویی به نیاز دانشگاه‏ها به مدرس و نیاز مراكز پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی به نیروی متخصص در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی است.
ادامه...

----------------------------------------------------
░▒▓ طول دوره و شكل نظام
طول دوره دكتری جامعه‏شناسی چهار سال تحصیلی است كه به طور معمول دو سال اول به گذراندن دروس و دو سال به رساله‏نویسی اختصاص می‏یابد. نظام آموزشی دوره دكتری جامعه‏شناسی واحدی و مطابق با آیین‏نامه دوره دكتری مصوب شورای عالی برنامه‏ریزی است كه در آن هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شامل شانزده هفته كامل آموزشی است. این دوره عالی‏ترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در رشته جامعه‏شناسی است و دارای چهار گرایش زیر است :
 1ـ جامعه‏شناسی فرهنگی
 2ـ جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعه
 3ـ جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران
 4ـ جامعه‏شناسی گروه‏های اجتماعی
 ----------------------------------------------------
░▒▓ نقش و توانایی فارغ‏التحصیلان
فارغ‏التحصیلان این دوره در زمینه جامعه‏شناسی و تحقیقات بنیادی و كاربردی جامعه‏شناسی توانایی و مهارت لازم كسب می‏كنند و می‏توانند در دوره‏های كارشناسی و بالاتر به تدریس بپردازند. فارغ‏التحصیلان توان تجزیه و تحلیل مسائل جامعه‏شناسی را نیز به‏دست آورده و قابلیت مدیریت واحدهای اجتماعی و فرهنگی را كسب می‏كنند.
----------------------------------------------------
░▒▓ شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو
1ـ كلیه فارغ‏التحصیلان كارشناسی ارشد رشته‏های مختلف مجاز هستند در آزمون دوره دكتری جامعه‏شناسی شركت نمایند.
2ـ كسب 50 درصد نمره در هریك از مواد امتحانی برای ورود به دوره ضروری است.
3- كسب 50 درصد نمره در امتحان شفاهی برای ورود به دوره ضروری است.
----------------------------------------------------
░▒▓ مواد و ضرایب امتحانی
 مواد و ضرایب امتحانی دوره دكتری جامعه‏شناسی به شرح زیر است:

ردیف
عناوین درسی
ضرایب امتحانی
1
زبان عمومی و تخصصی
2
2
روش تحقیق
3
3
نظریه‏های جامعه‏شناسی
4
4
حوزه‏های جامعه‏شناسی
6

----------------------------------------------------
░▒▓ تعداد و نوع واحدهای درسی
واحدهای درسی دوره دكتری جامعه‏شناسی شامل 36 واحد به شرح زیر است:
ردیف
دروس
تعداد واحد
1
دروس مشترك اصلی
8
2
دروس تخصصی اختیاری
10
3
رساله
18
جمع

36

دانشجویان موظفند از بین گرایش‏های ارائه شده فقط یك گرایش و از بین دروس تخصصی آن گرایش10 واحد را انتخاب نمایند و با موفقیت و نمره مناسب بگذرانند. انتخاب و ارائه دروس در درجه اول به امكانات گروه بستگی دارد. در صورتی كه گروه با توجه به شرایط و امكاناتش دروس متعددی را ارائه نمود، هر دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما 10 واحد را انتخاب و با موفقیت بگذراند.
 دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی موظف هستند در ترم اول دروس جبرانی را هم بگذرانند:
ردیف/دروس/تعداد واحد
1/دروس جبرانی/8
جمع//8

 

░▒▓░▒▓ فصل دوم: جداول دروس

 

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒▓ 1 - دروس جبرانی دوره دكتری جامعه‏شناسی با 4 گرایش
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/نظریه‏های جامعه‏شناسی 1/2/32//32/----
2/نظریه‏های جامعه‏شناسی 2/2/32//32/----
3/روش‏تحقیق‏كمی پیشرفته1/2/32//32/----
4/روش تحقیق كیفی پیشرفته1/2/16/32/48/----
جمع//8/112/32/144/----
توضیح: این دروس مقطع كارشناسی ارشد فقط برای دانشجویان فارغ‏التحصیل رشته‏های غیرعلوم اجتماعی الزامی است.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒▓ 2 - دروس اصلی دوره دكتری جامعه‏شناسی با 4 گرایش
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی (تحلیل متون)/2/32//32/----
2/متفكران اجتماعی متأخر/2/32//32/----
3/ اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان پیشرفته/2/32//32/----
4/روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2/2/16/32/48/----
جمع/-/8/112/32/144/----

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒▓ 3 - دروس تخصصی اختیاری دوره دكتری جامعه‏شناسی گرایش جامعه‏شناسی فرهنگی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
2/ جامعه‏شناسی ادبیات پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی پیشرفته/2/32//32/
4/ جامعه‏شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
5/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته/2/32//32/
6/ جامعه‏شناسی حقوق پیشرفته/2/32//32/
7/ جامعه‏شناسی دین پیشرفته/2/32//32/
8/ جامعه‏شناسی زبان/2/32//32/
9/ جامعه‏شناسی سیاسی پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
10/ جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی پیشرفته/2/32//32/جامعه‌شناسی معرفت پیشرفته
11/جامعه‌شناسی معرفت پیشرفته/2/32//32/
12/ جامعه‏شناسی هنر پیشرفته/2/32//32/
13/جریان‏های فكری معاصر/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
متفكران اجتماعی متأخر
14/فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
15/نظریه‏های فرهنگ/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
جمع//30/480//480/----
 دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ 4 - دروس تخصصی اختیاری دوره‏ دكتری جامعه‏شناسی‏گرایش‏جامعه‏شناسی اقتصادی‏وتوسعه
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/جامعه‏شناسی ارتباطات‏و رسانه‏های جمعی پیشرفته/2/32//32/
2/ جامعه‏شناسی اقتصادی پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
4/جامعه‌شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
5/ جامعه‏شناسی توسعه ایران/2/32//32/
6/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته/2/32//32/
7/ جامعه‏شناسی روستایی/2/32//32/
8/جامعه‏شناسی سازمان‏ها/2/32//32/
9/جامعه‏شناسی‏سیاسی‏پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
10/ جامعه‏شناسی شهری پیشرفته/2/16/32/32/
11/ جامعه‏شناسی صنعتی پیشرفته/2/16/32/32/
12/جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی پیشرفته /2/32//32/
13/ جامعه‏شناسی كار وشغل/2/32//32/
14/جامعه‏شناسی مصرف /2/32//32/
15/جامعه‬شناسی نابرابری‏های اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
16/ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
17/ نظریه‏های معاصر توسعه/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
18/ جامعه‏شناسی دین پیشرفته/2/32//32/
جمع//34/512/64/576/----
دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
5 – دروس‏تخصصی اختیاری‏دوره‏دكتری‏جامعه‏شناسی‏گرایش‏جامعه‏شناسی مسائل‏اجتماعی ایران
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/ بررسی مسائل اجتماعی پیشرفته/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
2/ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی‏ارتباطات و رسانه‏های‏جمعی‏پیشرفته/2/32//32/
4/جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
5/ جامعه‏شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
6/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته /2/32//32/
7/ جامعه‏شناسی خانواده پیشرفته/2/32//32/
8/ جامعه‏شناسی‏سیاسی ‏پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
9/ جامعه‏شناسی شهری پیشرفته/2/16/32/32/
10/جامعه‏شناسی فرهنگ پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏فرهنگی‏ایران)/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
11/ جامعه‏شناسی نابرابری‏های اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
12/ روانشناسی اجتماعی‏كاربردی پیشرفته/2/32//32/
13/ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
جمع//26/400/32/432/
 دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ 6 - دروس تخصصی اختیاری دكتری جامعه‏شناسی گرایش جامعه‏شناسی گروههای اجتماعی
ردیف/نام درس/تعداد واحد/ساعت/پیش‌نیاز
///نظری/عملی/جمع/
1/ بررسی مسائل اجتماعی پیشرفته/2/32//32/نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی
2/جامعه‏شناسی آموزش و پرورش پیشرفته/2/32//32/
3/جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی پیشرفته/2/32//32/
4/جامعه‏شناسی اقوام و اقلیتها/2/32//32/
5/جامعه‏شناسی‏انحرافات‏اجتماعی‏وگروههای كجرو/2/32//32/
6/جامعه‏شناسی تاریخی ایران/2/32//32/
7/جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته/2/32//32/
8/جامعه‏شناسی خانواده پیشرفته/2/32//32/
9/جامعه‏شناسی دین (فرقه‏ها، جنبش‏ها، نهادها)/2/32//32/
10/ جامعه‏شناسی‏سیاسی ‏پیشرفته (تحلیل‏مسائل‏سیاسی‏ایران)/2/32//32/
11/ جامعه‏شناسی گروههای اجتماعی/2/32//32/
12/ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته/2/32//32/
جمع//24/384//384/----
دانشجویان 5 درس (10 واحد) از بین دروس تخصصی اختیاری انتخاب می‏كنند

 

░▒▓░▒▓ فصل سوم: سرفصل دروس‏

 

░▒▓ سرفصل‌های دروس اصلی گرایش جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران

 

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ نظریه‏های كلاسیك جامعه‏شناسی (تحلیل متون)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
آگاهی عمیق و انتقادی نسبت به نظریات کلاسیک‏ها از طریق بازخوانی متون اصلی
زمینه‌سازی برای نظریه پردازی از طریق تدقیق در چگونگی شکل گیری این نظریات.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
 این درس به بحث در مورد نظریات کلاسیک‏های جامعه‏شناسی شامل دورکیم، وبر، مارکس زیمل پاره تو، تا پارسونز برپایه قرائت متون اصلی آنها می‏پردازد. تمرکز تحت بر پنج جامعه‏شناس اول خواهد بود و در سایر موارد برپایه کار دانشجویان اهداف درس تامین خواهد شد. بنابراین سرفصل‏ها به این ترتیب خواهد بود:
 مقدمه وکلیات: شامل بحث در مورد چگونگی شکل‏گیری نظریه کلاسیک جامعه‏شناسی، دیدگاه‏های مختلف در این مورد و ماهیت این نظریه
 دورکیم حداقل سه جلسه
 مارکس حداقل سه جلسه
 پاره تو حداقل دو جلسه
 وبر حداقل سه جلسه
 زیمل حداقل دو جلسه
 بحث در مورد سایر کلاسیک‏ها که متمرکز بر کار دانشجویان خواهد بود.
 ----------------------------------------------------
░ منابع درس:
دوركیم، امیل (1381)؛ دربارۀ تقسیم كار اجتماعی. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: نشر مركز.
دوركیم، امیل (1383)؛ قواعد روش جامعه‌شناسی. ترجمۀ علی‌محمد كاردان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دوركیم، امیل (1386)؛ صوربنیانی حیات دینی. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: نشر مركز.
ماركس، كارل (1381). درباره مسأله یهود و گامی در نقد فلسفه حق هگل. ترجمۀ مرتضی محیط. تهران: اختران.
ماركس، كارل (1386). سرمایه. ترجمۀ ایرج اسكندری، عزیزالله علیزاده. تهران: فردوس.
ماركس، كارل (1387). سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. ترجمۀ حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه.
ماركس، كارل؛ انگلس، فردریك (1388). مانیفست كمونیست. ترجمۀ مسعود صابری. تهران: نشر طلایۀ پرسو.
وبر، ماكس (1382). اخلاق پروتستان و روحیۀ سرمایه‌داری. ترجمۀ عبدالكریم رشیدیان، پریسا منوچهری كاشانی. تهران:انتشارات علمی- فرهنگی.
وبر، ماكس (1384). اقتصاد و جامعه. ترجمۀ: مهرداد ترابی‌نژاد، مصطفی عمادزاده، عباس منوچهری. تهران: سمت.
وبر، ماكس (1385). دین، قدرت، جامعه. ترجمۀ احمد تدین. تهران: هرمس.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ متفكران اجتماعی متأخر
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
 شناخت عمیق و انتقادی نسبت به نظریه‏های متفکران اجتماعی دوران معاصر بویژه متفکران غربی و درک نسبت این نظریه‏ها با نظریه‏های کلاسیک‏های جامعه‏شناختی، زمینه‏سازی برای نظریه پردازی متناسب با جامعه ایران از طریق درک تمایزات نظریه‏های متأخر با نظریات کلاسیک و فهم نقصان‏های نظریه‏پردازی کلاسیک كه این نظریه‏ها به آن پاسخ داده‏اند.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
مقدمات و کلیات شامل بحث در مورد تاریخ نظریه پردازی اجتماعی اشکال، گوناگون آن و دلایل دگرگونی این نوع نظریه پردازی
نظریه اجتماعی هابرماس: شامل بویژه نظریات وی در مورد مدرنیته ، ویزگی‏ها و نقصان‏های آن ، ماهیت علم مدرن ، انواع آن و نظریه انتقادی ، رابطه نظریه و عمل، و نظریه کنش ارتباطی
نظریه اجتماعی گیدنز: شامل بالاخص نظریات وی در مورد جامعه‏شناسی و کلاسیک‏ها ، نظریه ساختاریابی، مدرنیته و تطورات آن
نظریه اجتماعی بوردیو: شامل بویژه نظریات وی در مورد ماهیت نظریه جامعه‏شناختی ویژگی‏ها و روش‏شناسی آن، انواع سرمایه بویژه سرمایه فرهنگی، و مفاهیم مبانی نظریه‏های همچون عادت واره ، میدان یا حوزه ....
نظریه اجتماعی فوکو: بویژه شامل بحث در مورد تبارشناسی و باستان شناسی، ماهیت مدرنیته، ویزگی‏ها و تطورات آن، ویژگی‏های علم و عقل مدرن و رابطه آن با قدرت و خود
سایر نظریه پردازان اجتماعی از جمله الیاس، باومن لومان، آلکساندر،دلانتی، وگلین، لئواشتراوس، مک اینتایر، رورتی و حتی متفکران اجتماعی غیر غربی به عنوان کار تحقیقی توسط دانشجویان انجام گرفته و در کلاس ارائه می‏شود.
بررسی و ارزیابس كلی از تأثیر متفكران اجتماعی متأخر بر نظریه پردازی اجتماعی.
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
Habermas, Jurgen (1998).The Philosophical Discourse of Modernity.Boston: Massachusetts Institute Technology.
Habermas, Jurgen (2002)Knowledg and Human Interests: Boston: Massachusetts.
Habermas, Jurgen (1974). Theory and Practice. Beacon Press.
Habermas, Jurgen (2002). The Theory of Communicative Action. Beacon Press.
Habermas, Jurgen (1991).The Structural Transformation of The Public Sphere. Boston: Massachusetts Institute Technology.
Habermas, Jurgen (1976).The Legitimation Crisis. London: Heinemann.
Giddens, Anthony (1990). The Conseqences of Modernity. California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony (1971). Sociology,Capitalism and Modern Social Theory.Cambridge: Cambridge University Press.
Giddens, Anthony (1990). The Constitution of Society,Modernity and Self – Identity. California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony (1979). Central Problems in Social Thory. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Giddens, Anthony (1992).The Transformation of Intimacy. California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony& Beck, Ulrich& Lash Scott (1994). Reflexive Modernization. California: Stanford University Press.
Bourdieu, Piere (1977). Outline of a Theory of Practic Distinction. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, Piere (1993). The Field of Cultural Prodution. London: Polity Press.
Bourdieu, Piere (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: The University of Chicago Press.
Bourdieu, Piere (1984). Homo Academicus. California: Stanford University Press.
Foucalt, Michel (1994). The Birth of The Clinic. New York: Vintage Books, Random House.
Foucalt, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. New York: Panteon Books, Random House.
Foucalt, Michel (1989). Madness and Civilization. London: Routledge.
Foucalt, Michel (1995). Discipline Punish. Toronto: Random House.
Foucalt, Michel (1978). The History of Sexuality. New York: Panteon Books, Random House.
Foucalt, Michel (1980). Power/Knowledge. Toronto: Random House.
Foucalt, Michel (1994). Order of Things. New York: Panteon Books, Random House.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ اندیشه اجتماعی متفكران مسلمان پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
1 شناخت عمیق و جامع نسبت به نظریه‏های اجتماعی و متفكران جهان اسلام
2 شناخت بنیان‏های ( وجودشناختی، ارزش شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی..) نظریه‏های اجتماعی در جهان اسلام
3 زمینه‌سازی مطالعات تطبیقی میان نظریه‏ها و متفكران اسلامی با نظریه‏های اجتماعی تجدد
4 تقویت رویكرد انتقادی به نظریه‏های اجتماعی تجدد بر اساس نظریه‏های اجتماعی ریشه دار در جهان فرهنگی اسلام
5 فراهم‌سازی زمینه شكل گیری نظریه‏های اجتماعی متناسب با جهان فرهنگی مسلمین در عصر حاضر
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
1-این درس در دوسرفصل كلی عرضه می شود كه هرفصل آن خود دارای سرفصل‏های فرعی می باشد.
الف-نظریه‏های اجتماعی و متفكران اجتماعی دوره كلاسیك كه پایان آن عصر مواجه با تجدد (در ایران دوره نهضت مشروطه)است.
این فصل براساس جریان‏های فكری جهان اسلام تقسیم بندی شده و شامل این سر فصل‏های فرعی است.
الف-1 مورخین و تاریخ نگاری از یعقوبی و مسعودی تا ابن خلدون
الف-2 سفرنامه نویسان و مردم نگاری شامل متفكرینی چون بیرونی و ابن بطوطه
الف-3 فیلسوفان و فلسفه از فارابی تا ملا صدرا و جاج ملاهادی سبزواری(شامل سیاست نامه نویسان همچون طوسی می شود)
الف-4 تفسیر، كلام، و فقه از طبری. غزالی و شیخ مفید به بعد(شامل شریعت نامه نویسان همچون ماوردی نیز می شود)
الف-5 عرفان و اخلاق ازاز عرفای قرن سوم و چهارم میلادی و ابن مسكویه تا مرحوم قاضی و ملا احمد نراقی
الف=6 ادیبان از فردوسی به بعد
ب-نظریه‏های اجتماعی دوره معاصر كه در چالش با تجدد شكل گرفته اند. این بخش بر اساس رویكرد‏های متفاوت به چالش تجدد شامل این سر فصل‏های فرعی می باشد:
ب-1 جریان علمای سنتی از سیدجمال الدین اسدآبادی و سید قطب و علمای مشروطه (آخوند خراسانی، علامه نایینی...) تا علامه مودودی، آیت الله شهید صدر، مطهری، امام خمینی...
ب-2 جریان منورالفكری سكولار یا ضددینی از اواسط قرن نوزدهم میلادی تا پس از انقلاب اسلامی
ب-3 جریان تجددگرای مسلمان از اواسط قرن نوزدهم میلادی تا پس از انقلاب اسلامی
2- در هر دو بخش در كلیه موارد بحث در دو محور متفاوت دنبال می شود. این دو محور شامل موارد ذیل می باشد:
2-1 مباحثات متنی در مقام شناخت نظریه اجتماعی
2-2 مباحثات بیرون-متنی در مقام شناخت شرایط اجتماعی-تاریخی نظریه و ارتباطات آن با جریان‏های فكری یا اپیستمه عصر
3-از آنجایی كه امكان پوشش كامل كلیه سرفصل‏های مطرح شده در دو واحد وجود ندارد، بر اساس اقتضائات زمانی بایستی به انتخاب دست زد. با اینحال اینكار بایستی به نحوی انجام گیرد كه حتی الاامكان در هر سرفصل فرعی یك متفكر یا یك نظریه اجتماعی مطالعه و بررسی شود.
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
این درس بر دو دسته منابع تكیه می كند:
1. منابع و متون اصلی هر نظریه یا هر متفكر كه با توجه به گستردگی آنها امكان ذكر نام تمامی اشان نیست گرچه وجود فهرست مشخصی از این منابع ذكر آنها را غیرضروری می سازد.
2. منابع دست دوم شامل تمامی متون معتبر مكتوب در مورد این متفكران یا نظریه‏های اجتماعی آنها. در مورد این دسته از منابع كتب ذیل بویژه توصیه می شود:
آزاد ارمكی، تقی، (1386) تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام (از آغاز تا دوره معاصر) ،نشر علم.
تنهائی، حسین ابوالحسن (1383)‏ جامعه‏شناسی تاریخی و نظریه‏های متفكرین مسلمان: " جامعه‏شناسی و انسان‏شناسی نزد متفكرین مسلمان، بهمن برنا، تهران.
رجبی ، محمود (1378) تاریخ تفكر اجتماعی در اسلام: سازمان مطالعه وتدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
زاهدانی، زاهد (1370) مبانی روش تفكر اجتماعی در اسلام، نشر بهینه.
شریف، م.م (1365). تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه: مترجمان، نشر دانشگاهی.
 الفاخوری، حنا و خلیل الجر، (1367) تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه: عبدالحمید آیتی.
كوربن، هانری، (1361) تاریخ فلسفه اسلامی، مترجم: اسدالله مبشری، امیركبیر.
نصر، سید حسین، (1359) علم و نمدن در اسلام، ترجمه: احمد آرام، انتشارات خوارزمی.
نصر، سیدحسین و الیور لیمن، (1383) تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه: مترجمان، حكمت.
نفیسی‌ (تقی‌ زاده‌)، محمود، (1368) سیری‌ در اندیشه‌های‌ اجتماعی‌ مسلمین، انتشارات‌ امیری، تهران.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: ندارد
----------------------------------------------------
░ هدف:
دانشجویان دوره دكتری كه دوران مهم تمرین نظریه پردازی و درك عمیق ارتباط بین متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زندگی تحصیلی خود را می‏گذرانند، لازم است نه تنها با این روش‏ها آشنائی پیدا كنند بلكه باید چگونگی استفاده از آنها را در تحلیل و تفسیر و نقد پدیدها یاد بگیرند و بنا به ضرورت تدوین رساله دكتری، هر یك در یكی از این روش‏ها به مهارت لازم برای پیشبرد برنامه پژوهشی دوره دكتری خود دست یابند. شاّن دوره دكتری؛ بحث و نقد است. از همین رو دانشجویان این كلاس ضمن مطالعه و گزارش مواد خواندنی هر جلسه، مؤظف اند نقدی روش شناختی مشتمل بر امكان كاربرد، گستره، مسائل فلسفی روش و امثال آن عرضه كنند.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
معرفی روش‏های تحقیق كیفی
شرح تفاوت‏های روش‏های تحقیق كیفی با روش‏های دیگر تحقیق
شرح تاریخچه شكل گیری روش‏های تحقیق كیفی
شرح كاربرد‏های روش‏های تحقیق كیفی
نحوه انجام پژوهش‏های كیفی و ملاحظات نظری فلسفی روش‏شناسی كیفی، جایگاه محقق، حدوددخالت، معیارها وملاحظات اخلاقی‏درپژوهش‏های كیفی
مشاهده، مشاهده مشاركتی، مصاحبه‏های‏گروهی‏وعمیق، تحلیل‏گفتگو، بحث گروهی، بحث گروهی كانونی
تحلیل‏گفتمان، تحلیل‏گفتمان‏انتقادی، تحلیل‏محتوا، تحلیل‏متن، تحلیل ادبیات، تحلیل روایت، تحلیل داستانی، نقد ادبی
گراندد تئوری
مطالعه موردی
اتنوگرافی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
آسابرگر، آرتور (1380)؛ روایت در فرهنگ عامیانه رسانه و زندگی روزمره. ترجمه محمدرضا میراوی. تهران. سروش.
استیك، رابرت‌؛ هنر پژوهش موردی. ترجمه محمدعلی حمدی رفیعی. تهران. دفتر نشر پژوهش‏های فرهنگی.
اشتراوس، انزلم و جولیت كوربن (1385)؛ اصول روش تحقیق كیفی: نظریه مبنایی. ترجمه بیوك محمدی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بارت، رولان (1382)؛ اسطوره در عصر حاضر. ارغنون: شماره 18.
بارت، رولان (1382)؛ برج ایفل. ارغنون: شماره 19.
پالمر، ریچارد (1378)؛ علم هرمنوتیك. ترجمه محمد سعید حنایی كاشانی. تهران. هرمس.
پایا، علی (1381)؛ گفتگو در جهان واقعی. تهران. طرح نو.
دایك، نئون ای. ون (1382)؛ مطالعاتی در تحلیل گفتمان. ترجمه پیروز ایزدی و دیگران. تهران. مركز اطلاعات رسانه‌ها.
سجودی، فرزان (1383)؛ نشانه‌شناسی كاربردی. تهران. نشر قصه.
سلدن، رامان (1378)؛ راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمه عباس فجر. تهران. طرح نو.
صدیق سروستانی، رحمت ا... (1369)؛ تحلیل موردی. نامه علوم اجتماعی: شماره 2.
صدیق سروستانی، رحمت ا... (1375)؛ تحلیل محتوا و كاربردهای آن در علوم اجتماعی. نامه علوم اجتماعی: شماره 8.
فركلاف، نورمن (1379)؛ تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه فاطمه شایسته پیروان و دیگران. تهران. مركز اطلاعات رسانه‌ها.
كچویان، حسین (1386)؛ تطورات گفتمان هویتی ایران: ایرانی در كشاكش تجدد و مابعد تجدد. تهران. نشر نی.
كوثری، مسعود (1384)؛ نشانه‏شناسی موسیقی پاپ. همایش مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم اجتماعی.
گیرو، پی یر(1383)؛ نشانه‌شناسی. ترجمه محمد نبوی. تهران. نشرآگ.
گیلام، بی (1385)؛ مصاحبه پژوهشی. ترجمه محمود عبدالله زاده. دفتر نشر پژوهش‏های فرهنگ.
مارتین، والاس (1382)؛ نظریه‏های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران. هرمس.
مارشال، كاترین و كرچن راس من (1377)؛ روش تحقیق كیفی. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران. دفتر پژوهش‏های فرهنگی:
میرفخرائی، تژاد (1382)؛ فرایند تحلیل گفتمان. تهران. مركز اطلاعات رسانه‌ها.
والتون، گری (1385)؛ فراتر از پیروزی. ترجمه رحمت ا... صدیق‏سروستانی. تهران. انتشارات كمیته ملی المپیك.
 وایت، ویلیام (1378)؛ پژوهش علمی مشاركتی. ترجمه محمدعلی حمید رفیقی. دفتر نشر پژوهش‏ها و فرهنگ.
هومن، حیدرعلی (1385)؛ راهنمای علمی پژوهش كیفی. سمت: فصل‏های اول تا هفتم.
ین، رابرت كی (1381)؛ تحیقیق موردی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران. دفتر نشر پژوهش‏های فرهنگی.
Denzin, Norman (2003) Haudbook of Qualitative Research. Sage. chs: 1-2-6-7 8-9-10-11-12-34-35-38-39-40.
Ehrenerich, Bardara (2001). Nickel dimed. N. Y. Metropolitan.owi Book.
Flick, Uwe (2002). An Intoraduction of Qualitative Research and td. M. Y. Sage.
Gee/James Paul (2005). An Introduction of Discourse Analysis, Theory And Method. and Ed. N. Y. Routledge.
Ledow, Elliot (1967). Tallys Corner, A Study of Negro streetcorner Men. Boston. Little Brown, Co.
.Liebow, Elliot (1993). Tell Them Who I am: The Lives of Homeless Women. N. Y. Free press
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Durs. CA. Sage. Chs.: 1-2-3-4.
 

 
░▒▓ سرفصل دروس تخصصی اختیاری گرایش جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران

 

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ بررسی مسائل اجتماعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
توانمندی در انتخاب رویكرد نظری مناسب بطور كلی و بویژه در ارتباط با مسائل ایران
آشنایی دانشجویان با اهم مسائل اجتماعی مطرح در كشور
تحلیل جامعه‏شناختی اهم مسائل اجتماعی ایران
مشاركت دانشجویان در پیدا كردن راه حل‏های مناسب برای اهم مسائل اجتماعی كشور
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بحث و بررسی رویكردهای مختلف در بررسی مسائل اجتماعی
بحث و بررسسی در تعیین و تشخیص اهم مسائل اجتماعی كشور
بحث و بررسی و تحلیل جامعه‏شناسی علل و عوامل ایجاد و ادامه اهم مسائل اجتماعی كشور
سمینارهایی محدود با حضور كارشناسان ودست‏اندركاران اجرائی حوزه مدیریت مسائل اجتماعی كشور
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
رابینگتون و انبرگ (1383) رویكردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمۀ رحمت ا... صدیق سروستانی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دوم.
شیخی ، محمدتقی (1382)‏ جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی و مددكاری اجتماعی، تهران،: انتشارات سمت.
Mazur, Allan (1999). Global Social Problems. Newjersey, Prentice Hall.
Stanley Eitzen.D & Leedham.C. S. (1998). Solutions To Social Prables. Boston, Mass. Allyn and Bacon.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‌شناسی آموزش و پرورش پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
آموزش و پرورش یکی از نهادهای اجتماعی اصلی و مشترک در همه جوامع است. بنابراین بررسی و تحلیل جامعه‏شناختی آن در سطوح مختلف تحصیلی یک ضرورت علمی و آموزشی است. در این درس فرایند رشد و شکل گیری شخصیت دانش آموزان در محیط آموزش رسمی مورد بررسی قرار می گیرد و نقش سایر عناصر تعیین کننده از قبیل نظام آموزشی، معلم، برنامه‏ها و متون درسی در این فرایند به بحث گذاشته می شود. همچنین میزان کارآمدی و نیز عوامل ناکارآمدی نظام آموزشی و رابطه آن با سایر نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده، رسانه و دولت بررسی می شود.
 
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
رویکردهای نظری در آموزش و پرورش
تحولات آموزش وپرورش در ایران
 آموزش و پرورش، خانواده و سایر نهادهای اجتماعی در ایران
کارکردهای آموزش وپرورش
جامعه پذیری
آموزش و پرورش، تغییرات اجتماعی، تحرک اجتماعی
تحلیل نظام آموزش و پرورش در ایران
آموزش وپرورس و آموزش عالی در ایران
آموزش وپرورش و رسانه‏های جدید
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
ایلیچ، مدرسه‌زدایی از جامعه.
توسلی، غلامعباس (1386)؛ جامعه‏شناسی و آموزش و پرورش. تهران. نشر علم.
دورکیم، امیل؛ تربیت و جامعه‏شناسی.
علاقمند،علی(1384)؛ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش، مفاهیم و مباحث کلی. کتابخانه فروردین: چاپ هشتم.
فالچر، جیمز و دیگران (1381)؛ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش‌. ترجمه ثریا کامیار. تهران. ثارالله.
کارنوی، مارتین(1367)؛ آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی. ترجمه محبوبه مهاجر.‌ تهران. امیركبیر.
کومبز، فیلیپ(1373)؛ بحران جهانی آموزش وپرورش و چشم‌انداز آن از دهه هشتاد. ترجمه فریده آل آقا. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کوی، لوتان (1378)؛ آموزش و پرورش ، فرهنگ‏ها و جوامع. ترجمه محمد یمینی دوزی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
گلشن فومنی، محمد رسول (1379)؛ جامعه‏شناسی آموزش و پرورش. تهران. دوران.
محمدی ، محمد علی و حسین دهقان (1383)؛ آموزش و پرورش و گفتمانهای نوین. تهران. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
موریشن، ایور(1373)؛ درآمدی به جامعه‏شناسی تعلیم و تربیت. ترجمه غلامعلی سرمد. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.
Ball.s.j (1990). Politics and Policy Making in Education. Routledge.
Ballanline . JH (1983). The Sociology of Education. Printce-Hall,Inc, New-Jersey.
Bartoc, Lm (1984). And Walker (eds.) Social Crisis and Educational Research(Croom Helm) London.
Blakledge, D Amd Hunt , B (1985). Sociological Interpretation of Education , Croom Helm, London.
Bloom, R . (1974). Education , Opportunity, and Social Inequality. New York. John Wiley.
Gill, D, (1992). et al, (eds) Rocism And Education. Sage. London.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی ارتباطات و رسانه‏های جمعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
شناسائی تحول تاریخی ارتباطات اجتماعی
شناخت، نقد و ارزیابی نحله‏های اساسی در حوزه ارتباطات اجتماعی
شناسائی بیماریها و آسیبهای اجتماعی ارتباطات اجتماعی
 شناسائی اثرات ارتباطات اجتماعی بر تولیدات فرهنگی
شناخت اثرات متقابل آسیبهای اجتماعی و رسانه‏های جمعی
شناخت، نقد و ارزیابی نظریه‏های متاخر در حوزه ارتباطات رسانه ای
شناخت آسیبهای ارتباطات (رسانه‏های جمعی).
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بینشهای متأخر در حوزه ارتباطات اجتماعی (شناخت، نقد و ارزیابی)
(نظریه‏های والاسازی ارتباطات، تكثر ساختها، ساختار شكنی و بازساخت و...)
نشانه‏شناسی و جایگاه آن در حوزه ارتباطات اجتماعی
فضاهای مجازی و جایگاه آن در ارتباطات اجتماعی
بنیانهای اندیشه در دانش ارتباطات (رسانه‏های جمعی)
تكوین دیدگاهها و نوسانهای تاریخی آن
ارتباطات غیر كلامی و جایگاه آن در حوزه ارتباطات اجتماعی
رسانه ‏های جمعی و اثرات آن بر ارتباطات اجتماعی
زبان، ابزار ارتباطات اجتماعی
تكنولوژی و ارتباطات اجتماعی
آسیب‏شناسی ارتباطات اجتماعی (حسی شدن، انسان زدائی، ابزارگرائی و...)
ساختار ارتباطات اجتماعی در سطوح خرد (گروههای كوچك)، میانه و كلان اجتماعی
ارتباطات جمعی در سطوح فراملی – بین فرهنگی
قومیت و ارتباطات اجتماعی
همسایگی و جایگان آن در ارتباطات اجتماعی
ارتباطات اجتماعی درون نسلی و بین نسلی
ارتباطات اجتماعی و جامعه اطلاعاتی
ارتباطات اجتماعی و نابرابریهای اجتماعی
سازمانهای اجتماعی از منظر ارتباطات اجتماعی
مدیریت علمی ارتباطات اجتماعی (اصول و شیوه ها)
سرمایه اجتماعی از منظر ارتباطات اجتماعی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
بیرو،آ (1366)؛ فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران. انتشارات كیهان.
پراتكانیس، ت و الیوت،آ (1379)؛ عصر تبلیغات. ترجمه دكتر كاووس سید امامی و محمد صادق عباسی، تهران. انتشارات سروش.
رهبری، غ، (1354)؛ ‌بررسی آگهی‏های تبلیغاتی روزنامه كیهان در دهه 1344-1353. پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه تهران: دانشكده علوم اجتماعی.
ساروخانی، ب (1381)؛ رسانه‏ها و آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران. انتشارات وزارت كشور.
ساروخانی، ب (1383)؛ اقناع، غایت ارتباطات.‌ نامه علوم اجتماعی. انتشارات دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: 11، 3، صص 93-117.
ساروخانی، ب (1382)؛ بنیادهای اندیشه در دانش ارتباطات. تهران. انتشارات خجسته.
ساروخانی، ب (1386)؛ جامعه‏شناسی ارتباطات. تهران. انتشارات اطلاعات: چاپ بیستم.
كازنو، ژ (1384)؛ جامعه‏شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه‌ باقر ساروخانی و ‌منوچهر محسنی. تهران. انتشارات اطلاعات: چاپ ششم.
Barn Lund, Dean C. (1962). Toward A Mean Centered Philosophy of Communication. in Journal of Communication 11: 198-202.
Beebe, steven A, John T. Masterson (1968). Communication in Small Groups, Principles and Practices. 2nd ed Gelnview, 1, Scott, Foresman.
Berger, J (1998). Ways of Seeing .penguin.
Dance, Franke. X. .(1967) Toward A Theory of Human Communication. in frank. E. X. Dance ed. Communication Theory, Original Essays. Newyork. Holt. Rinehart and ninston:288-309
Hall, Edwardt, william Foote Whyte (1986). Inter-Cultural Communications. in alfredG. Smithe: Communication and Culture: Reaclings in The code of Human. Newyork: Holt, Rinehard and winston: 567-576.
Race, R. wayne (1983). Organizational Communication, Foundations. Englewood, cliffs, NJ: preentice-hall.
Rayner, P, wall, p (2001). et al: Media Studies. London. Routledge.
Sold baber, Geraldm (1990). Organizational Communication. 5th ed. Dubauque, IA Browni.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
ورود در حوزه‏‏های تخصصی جامعه‏شناسی انحرافات
مشاركت دانشجویان در بحث‏‏های مربوط به حوزه‏‏های تخصصی جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی
نقد كار‏های انجام شده قبلی و ارائه آن در كلاس
تولید ادبیات بومی در این زمینه
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بررسی كلیات مربوط به جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی
تحلیل تفاوت‏‏های عمده كجرفتاری، جرم و بزه
بحث در مورد چگونگی اندازه‏‏گیری متغیر‏های حوزه انحرافات اجتماعی
بحث در مورد كج‏رفتاری‏‏های اقتصادی، سیاسی و جهانی
تشكیل جلساتی با حضور مدعوین مسؤول حوزه‏‏های كنترل اجتماعی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
رابینگتون و انبرگ (1383). رویكردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمۀ رحمت ا... صدیق سروستانی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دوم.
صدیق سروستانی، رحمت ا...، (1387)‏. آسیب‏شناسی اجتماعی. تهران : سازمان مطالعه و تدوین كتاب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
Frank, nancy K. and Micael J. Lynch (1992). Corporate Crime, Corporate Violence. Harrow and Heston, N. Y.
Hagan, johnn (1994). Crime And Disrepute. Pine Forge Press.
Simon, David R. and. D. Staney, Eitzen (1993). Elity Deviance. Allyna Bacon, Mass.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی تاریخی ایران
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
آشنایی و تبادل نظر درباره روشها، رویكردها و موضوعات جامعه‏شناسی تاریخی و كاربرد آن در تحلیل جامعه‏شناختی تاریخ تحولات اجتماعی ایران
نقد و بررسی و تحلیل چند اثر جامعه‏شناسان كلاسیك و چند اثر در زمینه جامعه‏شناسی تاریخی ایران از بعد روش، رویكرد و موضوع.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
سابقه رویكرد تاریخی در علوم اجتماعی
پیشینیان جامعه‏شناسی تاریخی (كارل ماركس، ماكس‏وبر، الكسی دوتوكویل)
رویكردها در جامعه‏شناسی تاریخی (1- ماتریالیسم تاریخی 2- داستان مدرنیزم 3- رویكرد تطبیقی 4- تاریخ روشنفكری 5- رویكرد شجره‏نامه‏ای)
موضوعات جامعه‏شناسی تاریخی در ایران
 1- فرایند تاریخی شكل‏گیری دولت مدرن و مدرنیزاسیون و چالش‏های آن
 2- فرایند تاریخی تحقق دموكراسی و چالش‏های آن
 3- فرایند تاریخی شكل‏گیری هویت ملی و چالش‏های فرهنگی، اجتماعی مربوطه
 4- فرایند تاریخی رشد، توسعه و صنعتی شدن ایران
 5- جامعه‏شناسی تاریخی شهر، طبقات اجتماعی، جنسیت، جنبش‏های اجتماعی، نسلها، نهادهای تربیتی، سیاسی اداری
روشهای جامعه‏شناسی تاریخی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
افشاركهن، جواد (1383). بازخوانی جامعه‌شناختی سنت‌گرایی و تجدد‌طلبی در ایران بین دو انقلاب. تهران: نشر آوای نور.
بهنام ، جمشید (1383). ایرانیان واندیشه تجدد. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
پهلوان، چنگیز (1382). پنج گفتگو: تجدد، روشنفكران، تمدن ایرانی، مشاركت، دین، جامعه‌ی مدنی. تهران: موسسه انتشارات عطایی.
توكویل ، آلكسی، چارلز موریس كلرل دو (1386). انقلاب فرانسه ورژیم پیش از آن. تهران: مروارید.
جهانبگلو، رامین (1387). ایران و مدرنیته: گفتگوهایی با پژوهشگران ایرانی وخارجی درزمینه رویارویی ایران بادستاوردهای جهان مدرن. ترجمه حسین سامعی. تهران: قطره.
داوری، رضا (1384). ما و راه دشوار تجدد. تهران: نشر ساقی.
دوركیم، امیل (1386). صور بنیانی حیات دینی. تهران: نشر مركز.
زیباكلام ، صادق (1387). سنت و مدرنیته : ریشه یابی علل ناكامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار. تهران: نشر روزنه.
سراج زاده، حسین (1385). چالشهای دین و مدرنیته: مباحثی جامعه‌شناختی در دینداری و سكولارشدن. تهران: طرح نو.
سگالن ، مارتین (1370). جامعه‏شناسی تاریخی خانواده. تهران: نشر مركز.
كاتوزیان، محمدعلی (1383). جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی. ترجمه علیرضاطیب. تهران: مركز.
كچوئیان، حسین (1386). تطورات گفتمان‌های هویتی ایران: ایرانی در كشاكش با تجدد و مابعد تجدد. تهران: نشر نی.
میرسپاسی، علی (1385). تاملی در مدرنیته ایرانی: بحثی درباره گفتمانهای روشنفكری و سیاست مدرنیزاسیون در ایران. ترجمه جلال توكلیان. تهران: طرح نو.
Engin F Isin Gerard Delanty (2003). Handbook of Historical Sociology.London: Sage.
Kalberg, Stephen (1994). Max Weber's Comparative-Historical Sociology. Chicago: The University of Chicago.
Mahoney, James and Dietrich (2003). Rueschemeyer Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge:Cambridge University Press.
Moaddel, Mansoor (2005). Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism. Chicago: The University of Chicago.
Skocpol, Theda (1984). Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge:Cambridge University Press.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
امروز پیشرفت عظیم تكنولوژی و شبكه اطلاعات و دستاوردهای آن نزد بسیاری از صاحبنظران در حد یك انقلاب مطرح است. جامعه ای كه بر اساس این دستاوردها بنا شده یا در حال بنا شدن است گاه جامعه شبكه ای، گاه جامعه اطلاعاتی و گاه جامعه معرفتی نامیده شده است، ولی در هر صورت ویژگیها و هنجارها، روابط و سازمان و ساختار اجتماعی آن موضوعی مهم در تاملات جامعه‏شناختی شده است. بررسی جنبه‏های اثباتی و انتقادی جامعه‏شناختی جامعه اطلاعاتی موضوعات این درس دكتری است.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
نقد جامعه اطلاعاتی و جامعه معرفتی
بررسی جامعه‏شناختی ساختار اجتماعی و قشرهای حاشیه ای در فرایند حركت به سمت جامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی و تغییرات اجتماعی
بررسی و نقد اشتغال، بیكاری و تجارت الكترونیك در IT- Based - Society
نقد اقتصاد سیاسی IT و جامعه اطلاعاتی
IT و امنیت: خلافها، سوء استفاده ها، انحرافات
مشاركت مردمی، دموكراسی نظارتی و جامعه اطلاعاتی
دولت الكترونیك
نقد فرهنگی جامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی و دین
جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی
شكاف دیجیتال در جوامع و بین جوامع
IT و پتانسیل كاستن شكاف علمی بین جهان پیشرفته و در حال توسعه
 آینده جامعه اطلاعاتی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
داتون (1384)؛ دگرگونی اجتماعی در جامعه اطلاعاتی. یونسكو.
كاستلز، مانوئل (1385)؛ عصر اطلاعات. (مجموعه مترجمین). تهران. طرح نو: سه جلد.
معتمد نژاد، كاظم (1383)؛ جامعه اطلاعاتی. تهران. مركز پژوهشهای ارتباطات.
Chantal, P. (ed) (2005). Who Pays for Information Society? .Laussane.
Mackay, H. (2001). Investigationg the Information Society. London. Routledge.
May, Ch. (ed) (2003). Key Thinkers of Information Society. London. Routledge
Unesco (2005). Towards Knowledge Societies. Paris. Unseco: (3 vols).

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی خانواده پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
شناخت خانواده از روزنه بینشهای اساسی جامعه‏شناسی
نقد، تحلیل، تلفیق دیدگاهها و مكاتب
نظریه‏های خرد در حوزه خانواده و نقد و ارزیابی هر یك از آنان
كاربرد نظریه‏های اساسی خانواده در ایران و مباحث خاص
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش نخست: نظریه‏های بنیادین (خانواده از روزنه ساخت گرایان، نظریه تضاد، نظریه مبادله، نظریه نظامها)
بخش دوم: نظریه‏های خرد در حوزه خانواده (نظریه منابع، نظریه تكمله، نظریه انقباض و...)
بخش سوم: ساحبنظران (لوی استروس، دوركیم، مورگان و...)
بخش چهارم:كاربرد نظریه‏های خانواده در حوزه‏های خاص (نظریه اساسی در همسر گزینی، در اشتغال زنان و...)
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
ساروخانی، ب (1378)؛ طلاق، پژوهشی در شناخت واقعیت. تهران. انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دوم.
ساروخانی، ب (1380)؛ خانواده در تهران. تهران. ‏امور فرهنگی شهرداری‌ها.
ساروخانی، ب (1384)؛‌ جامعه‏شناسی خانواده. تهران. انتشارات سروش: چاپ پنجم.
Klein (D) etal (2005). Family Theories, An Introduction. London. sage.
Mckie (L) (2005). Families, Violence And Social Change. London. Mc Grawhill.
Steel (L), kidd (W). (2001). The Family. London. Palgrave.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی سیاسی پیشرفته (تحلیل مسائل سیاسی ایران)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
پاسخ به مباحث محوری جامعه‌شناسی سیاسی متأخر
تمهید یك چارچوب نظری برای فهم دولت، انقلاب و جنبش‌های اجتماعی در ایران
تفاوت جامعه‏شناسی سیاسی «دولت محور» و «جامعه محور»
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
رویكردهای اصلی در مواجه با «قدرت» و دولت)
رویكردهای وبری در برابر ماركسیستی
 رویكردها عاملیت‌گرایانه در برابر ساخت‌گرایانه
 رویكردهای مدرن در برابر پست مدرن
نسبت دولت و انقلاب
نسبت جامعه مدنی و انقلاب
شرایط تكوین انقلاب‌های كلاسیك، انقلاب‌های كشورهای در حال توسعه و انقلاب‌های آرام
پاسخ به سؤالات محوری دربارۀ جنبش‌های اجتماعی:
1) چه وقت و چرا جنبش‌های اجتماعی اتفاق می‌افتند؟
2) چه كسانی به جنبش‌ها می‌پیوندند و یا از آن هواداری می‌كنند؟
3) چه كسانی به جنبش‌ها وفادار می‌مانند و چه كسانی آن را رها می‌كنند؟
4) كسانی كه در جنبش‌ها شركت می‌كنند چه «فكر» می‌كنند و چه «احساسی» دارند؟
5) جنبش‌ها چگونه سازمان می‌یابند؟
6) جنبش‌ها چه می‌كنند؟
7) چگونه دولت و رسانه‌ها روی جنبش‌ها اثر می‌گذارند؟
8) چرا جنبش‌ها آرام می‌گیرند؟
9) جنبش‌ها چه تغییراتی را ایجاد می‌كنند؟
ارزیابی چشم‌اندازهای نظری دربارۀ جنبش‌های اجتماعی
تبیین انقلاب مشروطه، نهضت ملی نفت ایران و انقلاب اسلامی و سایر جنبش‌های خُرد اجتماعی ایران
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
‌ اسكاچ پل، تدا (1376)؛ دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی. ترجمه سیدمجید روئین تن. تهران. سروش‌.
تیلی، چارلز (1383)؛ انقلاب‌های اروپایی. ترجمۀ بهاءالدین بازرگانی گیلانی. تهران. كویر.
جلائی‌پور، حمیدرضا (1381)؛ جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی. تهران. طرح‌نو‌.
جلائی‌پور، حمیدرضا (1384)؛ فراز و فرود جنبش كردی. تهران. لوح فكر‌.
دلاپورتا، دوناتلا و دیانی، ماریو (1383)؛ مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران. كویر‌.
فوران، جان (1382)؛ نظریه‌پردازی انقلاب‌ها. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران. نشرنی‌.
كالینیوس، آلكس (1383)؛ اندیشه انقلابی ماركس. ترجمه پرویز بابایی. تهران. نشر آزاد مهر‌.
كلاستون، جك (1385)؛‌ مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران. نشر كویر.
نش، كیت (1383)؛ جامعه‌شناسی سیاسی معاصر. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران. كویر.
Faulks, Keith (1999). Political Sociology. Edinburgh. University Press.
Goodwin, J. & Jasper, M. (2003). The Social Movements Reader. Oxford. Blackwell.
Jalaeipour, H. (2006). The Iranian Islamic Revolution (1976-96). Tehran. Sayeroshan
Publication.Nash. K. & Scolt. A. (2004). The BlackWell Companion To Political Sociology. xford. BlackWell Press

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی شهری پیشرفته
تعداد واحد نظری: 1
تعداد واحد عملی: 1
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
آشنائی دانشجویان با كلیات مربوط به حوزه‏های تخصصی جامعه‏شناسی شهری
مشاركت دانشجویان در بحث‏های مربوط به حوزه‏های تخصصی جامعه‏شناسی شهری
تحلیل فرایندهای مختلف شهرنشینی و پیامدهای آن
نقد كار‏های انجام شده قبلی و ارائه آن در كلاس
تولید ادبیات بومی در این زمینه
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بررسی كلیات مربوط به حوزه‏های تخصصی جامعه‏شناسی شهری
مراحل و فرایندهای مختلف شهرنشینی
بررسی مسائل مهم اجتماعی مربوط به شهرنشینی
طرح انواع گروه‏های شهرنشین
تشكیل جلساتی با حضور مدعوین مسوول در حوزه‏های مختلف زندگی شهری
بحث در مورد ارتباط فضاهای شهری و ویژگی‏های انسانی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
Abrahamson, Mark (2004). Global Cities. Oxford University Press. N. Y.
Bounds, Michael (2004). Urban Social Theory. Oxford University Press. N. Y.
Turey, Alan c. (2005). Urban Culture. Prentice-Hall/N. J.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل‏مسائل‏فرهنگی‏ایران)
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
با توجه به ارائه درس جامعه‏شناسی فرهنگ در مقطع كارشناسی ارشد با محوریت تغییرات فرهنگی، در این مقطع سعی در ارائه بنیانهای نظری فرهنگ با تاكید بر نظریه‏های فرهنگی است. بدین لحاظ اولین گام نقد و بررسی دیدگاههای ارائه شده و ارائه طبقه بندی دقیق از فرهنگ و نظریه‏های فرهنگ، و در نهایت ارائه بنیان مفهومی و نظری در تحلیل مسائل فرهنگی ایران هدف درس می باشد.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
 1 تعریف فرهنگ
 بررسی تاریخی فرهنگ، طبقه‏بندی تعاریف، فرهنگ و تمدن در حوزه‏های متعدد: فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریكا و ایران
2 چیستی مطالعات فرهنگی، جامعه‏شناسی فرهنگ و انسان‏شناسی فرهنگی: 2
3 نظریه‏های فرهنگی :
 نظریه تكاملی، نظریه دوری، نظریه كاركردی، نظریه كنش متقابل نمادی، نظریه تقابلی، نظریه ارزشی اینگلهارت، نظریه انتقادی، دیدگاههای پست مدرن
4 چیستی تحلیل فرهنگی
5 عوامل تغییر فرهنگ:
الف: تغییر نگرش‏ها و ارزشها، ب: تغییر نسلها، ج: تغییر تكنیكی و فنی، نظریه، د: نظام جدید مصرف، ه: سبك زندگی (مد و ... )، د: رسانه‏های جدید، نظریه مكتب انتقادی، فرانكفورت.
6 مصادیق تغیترات فرهنگی در ایران و جهان: بررسی تطبیقی (محله گرایی و شهر تهران روشنفكری و شهر تهران، رسانه ها،‏ بوستانها، فروشگاههای بزرگ، فوتبال، مد، مراسم دینی، مصرف كالاها، موسیقی، افكار عمومی و ... ).
7 تجربه تغییرات فرهنگی در ایران: تجزیه و تحول یا فروپاشی فرهنگی و اجتماعی.
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
آزادارمكی، تقی. (1387‏) فرهنگ و جامعه. انتشارات علمی، چاپ اول.
اینگلهارت، رونالد و پل. آر. آبرامسون. (1378) امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، ترجمه: شهناز شفیع‌خانی، نامه‌پژوهش، شماره 14 و 15.
اینگلهارت، رونالد. (1373) تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، تهران ،انتشارات كویر.
بشیریه، حسین. (1379) نظریه‏های فرهنگ در قرن بیستم. موسسه فرهنگی آینده پویان تهران.
توكلی، مهناز. (1378) ارزش‌ها: مفاهیم‌وابزارهای‌سنجش، نامه‌پژوهش، شماره14 و 15.
دات، نیتش، هارولدد. كلارك. (1378) سنجش تغییر ارزشها در جوامع صنعتی غربی (تاثیر بیكاری) ، ترجمه: فرحناز توكلی، نامه‌پژوهش، شماره 14 و 15.
عظیمی‌هاشمی، مژگان. (1378) تحلیل ثانویه ارزشهای اجتماعی اولویت ارزشی، نامه پژوهش، شماره 14 و 15.
كرلینجر ،فرد،ان. (1376) مبانی پژوهش در علو رفتاری ، جلد دوم، ترجمه : حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، نشرآوای نور.
مالینوفسكی، برونیسلاو، (1379) نظریه ای علمی در باره فرهنگ، ترجمه عبدالحمید زرین قلم، گام نو.
محسنی، منوچهر، (1375) بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی در ایران،‌ معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
وبر، ماكس. (1377) اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه‌داری، ترجمه: عبدالكریم رشیدیان و پریسا منوچهری‌كاشانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
Abramson, Paul and Ronald Inglehart (1992), Generational Replacement and Value Change in Eigh West European Societies, British Journal of Political Science, 22: 183 228.
Abramson. Paul, and Ronald Ingelhart, (1986), Generational Replacement and Value Change in Eigh West European Societies, British Journal of Political Science, 30: L 25.
Ingelhart, Ronaid and paul R. Abramson (1994) ''Economic Security and Value Change", American Political Science Review, Vol 88, No 2, pp336354.
Rokeach, Milton, Belif s, (1968) Attituds and Values, Sossey Bass Publishers.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ جامعه‏شناسی نابرابری‏های اجتماعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
هدف آشنائی دانشجویان با نحوه شكل گیری اقشار خاص در ایران می باشد.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
ساختار طبقاتی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
رشد و تکوین طبقات اجتماعی خاص در ایران (طبقه کارگر،طبقه متوسط و طبقه سرمایه گذار)
وضعیت نابرابری و قشربندی در سطح جهانی
مدیریت نابرابری( عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، جهانی شدن)
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
اشرف، احمد و عماد افروغ (1372)؛ طبقات اجتماعی در دوره پهلوی. فصلنامه راهبرد: سال دوم. شماره 2. زمستان 1372.
ادیبی، حسین (1358‌)؛‌ طبقه متوسط جدید در ایران. تهران. انشارات جامعه.
انصاری، ابراهیم؛ پیدایش و رشد طبقه متوسط در ایران (با تأكید بر اصفهان). رساله دكتری در رشته جامعه‏شناسی. دانشگاه تهران.
لوید، پیتر (1371)؛ ‌طبقه كارگر در جهان سوم. ترجمه: حسینعلی نوذری. تهران. نشر همراه: چاپ اول‌.
مقدس، علی اصغر (1375)؛ ‌ساختار شغلی و تحرك اجتماعی در استان‏های فارس و بویراحمد (مورد مطالعه شهرهای فارس و یاسوج). رساله دكتری در رشته جامعه‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
ویل، جیمز (1373)؛ تحلیل طبقاتی و دیالكتیك‏های نوسازی در خاورمیانه. نقد و ترجمه: عماد افروغ، فصلنامه راهبرد: شماره 4، پائیز .

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ روانشناسی اجتماعی‏كاربردی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
هدف عمده این درس فراهم ساختن زمین‏های هموار و چارچوبی متقن در بررسی و تحلیل مسایل اجتماعی با استعانت و بهره‏گیری از دانش روان‏شناسی اجتماعی، خصوصا” مبانی نظری و روش‏شناسی آن است. در این درس دانشجویان ضمن آشنا شدن با انواع نظریه‏‏های روان شناس اجتماعی در پارادایم‏‏های جامعه‏شناسی و روان‏شناسی و نیز مدل‏‏های نظری، فرضیات اساسی، مفاهیم و متغیر‏های كلیدی و مبانی روش شناختی هر یك، دانش و مهارت لازم را در استفاده از اصول نظری و تجربی روان‏شناسی اجتماعی در تحلیل و بررسی علمی مسایل اجتماعی كسب خواهند نمود.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
بخش اول: كلیات
بخش دوم: مبانی نظری
بخش سوم: مبانی روش شناختی
بخش چهارم: روان‏شناسی اجتماعی كاربردی و روان‏شناسی اجتماعی بالینی در عمل
بخش پنجم: حیطه‏‏های كاربردی و مداخلاتی روان‏شناسی اجتماعی:
تحلیل روان شناختی ا جتماعی اعتیاد، خودكشی، وندالیسم، بیگانگی و بحران هویت، بزهكاری نوجوانان، خشونت، قتل، فحشاء، فقر و نابرابری طبقاتی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
ازكمب، استوارت (1373)؛ روان‏شناسی اجتماعی كاربردی. ترجمه فرهاد ماهر. انتشارات استان قدس رضوی‌.
بدار، لوك و ژوزه دزیل و لوك لامارش (1380)؛ روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه حمزه گنجی. تهران. انتشارات ساوالان‌.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383)؛‌ وندالیسم. تهران. انتشاران آن‌.
Baron, R., Byrne. D. and Watson, G. (2001). Exploring Social Psychology, Pearson, Education. Torento.
Deutsch, M., Krauss, R. M. (1985). Theories in Social Psychology. New York. Basic Book Inc.
Fishbein, M., Ajzen, I. (1995). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory And Research, Reading. MA: Addison – Wesley.
Greenwald, A. G., Brok, T. C. and Ostrom, T. M. (1991). Social Psychological Foundations of Attitudes And Behavior. San Diego. CA: Academic Press.
Hewstone, M. Manstead, A., Stroebe, W. (1997). The Blackwell Reader in Social Psychology. Blackwell Publisher ltd., MA.
Stroeb, Wolfgang (2005). Social Psychology And Health. Buckingham. 0pen University Press. Philadelphia.
Taylor, E., Peplau, L. and Serars, D. (2000). Social Psychology. 10th Ed. Prentice Hall, n. j.
Zanna, M. P. (1990). Aduances in Experimental Social psychology. San Diego. CA: Academic Press.

----------------------------------------------------
====================================================
----------------------------------------------------
░▒ فلسفه علوم اجتماعی پیشرفته
تعداد واحد نظری: 2
تعداد واحد عملی: 0
پیش‌نیاز: نظریه‏های‏كلاسیك‏جامعه‏شناسی، روش‏ تحقیق كیفی پیشرفته 2
----------------------------------------------------
░ هدف:
هدف و مقصود این درس ارتقاء درك از ماهیت جهان اجتماعی و نحوه دانش و شناخت، از آن است. درك ویژگی و ماهیت نظریه اجتماعی سكولار، روش‏شناسی و معرفت‏شناسی آن در تمایز با سایر اشكال نظریه‏پردازی از جمله مقاصد مهم این درس است. چگونگی ظهور تاریخی، رویكرد جدید به جهان اجتماعی و تطورات آن، تا زمان حاضر و هم چنین آگاهی از مشكلات و معضلات این رویكرد و علوم اجتماعی در كنار بررسی گرایش‏های مختلف نظری در علوم اجتماعی و.. نحوه نگاه آنها به جامعه انسان و تاریخ و هم چنین نوع معرفت اجتماعی مورد نظر آنها و روش آن نیز از اهداف مهم این درس است.
----------------------------------------------------
░ سرفصل‌های درس:
فلسفه علوم اجتماعی چه نوع دانشی است؟ مسائل آن كدام است؟ روش آن چیست؟ و چه كاربردی دارد؟
بررسی اشكال فهم یا دانش اجتماعی در چارچوب تاریخی از دوره سنت تا مابعد تجدد
ویژگی و ماهیت روش شناسانه و معرفت شناسانه جامعه‏شناسی (علوم اجتماعی)
مشكلات و معضلات و معرفت شناسانه، روش شناسانه علوم اجتماعی
پیامدهای بن بست معرفت شناختی و روش شناختی تجدد بر علوم اجتماعی
----------------------------------------------------
░ منابع درس:
افریان‌ (1380)؛ روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات‏گرایی تا هنجارگرایی. قم. پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
بلدارك، هربرت‌ (1372)؛ مقدمه‏ای بر تحقیقات اجتماعی. تهران. سمت.
تریك، راجر‌ (1384)؛ فهم علوم اجتماعی. تهران. نشر نی.
دلانتی، گراور‌ (1384)؛ علوم اجتماعی، فراسوی تعبیر‏گرایی و واقع‏گرایی. ترجمه عزیز بختیاری. تهران. مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
راین، الن‌ (1372)؛ فلسفه علوم اجتماعی. تهران. مؤسسه فرهنگی صراط.
روسنائو، پائولین مری‌ (1380)؛ پست‌مدرنیزم و علوم اجتماعی. تهران. آتیه.
سایر، آندرو‌ (1385)؛ روش در علوم اجتماعی، رویكرد رئالیستی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فی، برایان (1381)؛ فلسفه نوین علوم اجتماعی. تهران. طرح نو.
كالینكوس، آلكس‌ (1384)؛ تاریخ نظریه اجتماعی. تهران. طرح نو.
لیتل، دانیل‌ (1373)؛ گونه‏های تبیین اجتماعی. ترجمه عبدالكریم سروش. تهران. مؤسسه فرهنگی صراط.
ویلز، دیوید‌ (1380)؛ تجربه‌گرایی در جامعه‏شناسی. تهران. نشر مركز.
وینج، پیتر‌ (1372)؛ ایده علوم اجتماعی، تهران. سمت.
هیوز، هنری‌ (1369)؛ آگاهی و جامعه. تهران. سازمان انتشارات علمی فرهنگی.
Bent'on, Ted (2001). Philasophy of Social Science. New Yourk. Palgrve.
Goloblatt, D (2000). Knowedye and social Science. london & New York. Routledye.
Potteer, corry (1990). The phlosophy of social science. Essex & new york. longnan.
Scat, Alan (1978). What is Social Theory. Blackwell.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.